Sätterstrand är bästa platsen för särskilt boende.

Yttrande över ”Lokalisering av särskilt boende”

Svar på inbjudan från kommunstyrelsens ordförande att inkomma med synpunkter angående lokalisering av nytt särskilt boende före den 9 februari.

Kristdemokraterna på Hammarö har tagit del av underlaget för beslut om lokalisering av nytt särskilt boende på Hammarö. Av de 4 alternativ som i underlaget bedömts som mest lämpliga förordar Kristdemokraterna att lokaliseringen sker på Område 4 ”Sätterstrand”

För boendemiljön och utbyggnadsmöjligheter framstår Sätterstrand, med sin lugna och vackra miljö, som bästa alternativet. Möjligheten att bygga i ett plan är en mycket viktig parameter. Sätterstrand är utpekat som ett område för expansion och att börja med boendet kan vara helt rätt. Vid lokalisering på Sätterstrand behöver allmänna kommunikationerna förbättras, något som är efterfrågat av fler grupper t.ex. HVB-hem, företagare, förskolor.

Djupängen har många av de fördelar som finns på Sätterstrand, lugn och vacker miljö samtidigt som det ligger i nära anslutning till kommunikationer och med ett kort avstånd till centrala Skoghall. Det är främst de långsiktiga övervägandena som talar emot alternativet Djupängen.

Nackdelen på Djupängen att ett boende låser området från vidare utveckling som utbildning, sport och friluftsområde. Alternativ användning av Djupängen-området är expansion av Hammarö Arena, t.ex. en framtida högstadieskola eller en ny fotbolls/friidrottsanläggning om/när Lunnevi flyttas för att ge plats för bostadsbyggande för att främja centrumutveckling.

I centrala Skoghall ser Kristdemokraterna det som lämpligare att placera ett trygghetsboende där de boende är friskare och aktivare. Närhet till butiker och service uppskattas av den gruppen. Att ytorna för att bygga ett särskilt boende i centrum är så begränsade att det idealiska boendet i ett plan inte är möjligt, är avgörande för att inte välja detta alternativ för ett särskilt boende. Den fridfulla och naturnära miljö som eftersträvas är inte lika väl tillgodosedd i centrum.

För Kristdemokraterna på Hammarö 28 januari 2015

Mattias Joelsson

Gruppledare


Kristdemokraternas årsmöte 2015

Kristdemokraternas årsmöte 2015

Den 25 januari höll kristdemokraterna sitt årsmöte på Clevegården i Skoghall. Gästtalare var valledaren, tillika vice ordföranden Kenth Carlsson, som redovisade den valanalys som han gjort efter supervalåret 2014. Tyvärr gick vi från tre mandat till två i kommunfullmäktige. En intressant diskussion följde på vilket sätt vi kan dra nytta av erfarenheterna till nästa valår 2018.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna. Styrelsen omvaldes och består av följande personer: John R Pettersson ordförande, Kenth Carlsson vice ordförande, Lars Larsson sekreterare, Sten-Ove Jönsson kassör, Barbro Thelaus ledamot. Adjungerad är Mattias Joelsson som är gruppledare i fullmäktige.

Årsmötet avslutades som sig bör med trevlig samvaro under intagande av Barbro Thelaus tillverkade smörgåstårta.

 

 

På årsmötet antogs följande uttalande:
Ökad valfrihet i Barnomsorgen på Hammarö!

Kristdemokraterna på Hammarö vill ge föräldrarna större möjligheter att själva få bestämma over den barnomsorg som de egna barnen ska få.

Förskoleverksamheten på Hammarö håller en bra klass, det är alternativen som är för få.

Föräldrarna ska kunna välja på kommunal förskola, friskola och familjedaghem samt möjligheter att själva ta omhand sina barn med bra ekonomiska villkor.

Tyvärr tenderar den kommunala förskolan att snart bli det enda alternativet för Hammarös föräldrar.

De alternativ som finns idag är:

  • familjedaghem (dagbarnvårdare) som är nere i en kritisk storlek (endast 3-4 personer)
  • endast 4 st fristående förskolor som drivs som föräldra-/personalkooperativ
  • den öppna förskolan som också har en liten omfattning

Efter maktskiftet på Hammarö där S, V, C nu regerar kan vi tyvärr vänta oss att den lilla valfrihet som ändå finns kvar snart är utraderad om vi inte gör något alls.

Vi Kristdemokrater på Hammarö kommer på alla sätt att verka för att det är du som förälder som ska bestämma över formerna för dina barns omsorg och inte S, V,C politikerna i kommunhuset!

Det kommer vi att göra genom att föra fram friskolealternativ, men också genom att stimulera fler föräldrar att gå samman och använda den barnomsorgspeng som nationellt beslutades 2009. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och är möjlig att söka för att etablera nya fristående förskoleverksamheter på Hammarö. Det finns också flera kommuner i Sverige som erbjuder barnomsorgspeng till de föräldrar som är intresserade av att ta emot barn i sitt eget hem. Då kan man också få barnomsorgspeng för sitt eget barn!

Ett övergripande mål är förstås att du som förälder ska kunna vara hemma med ditt barn de första åren och att du då ska kunna få ett vettigt bidrag från kommunen för detta. Detta bidrag till dig som förälder tycker vi kan vara en stor del av den kostnad som idag kommunen har på ca 10000 kr/månad för ett barn i åldern 0-3år.

Detta uttalande antogs vid Kristdemokraterna på Hammarös årsmöte 2015-01-25.

Kenth Carlsson                    Mattias Joelsson
V. Ordförande                      Gruppledare