(S) riskerar barnens trygghet och hälsa i Haninges förskolor

Under grund-och förskolenämndens sammanträde 2016-02-24 beslutade den politiska ledningen med Socialdemokraterna i spetsen om att barn till föräldralediga eller arbetssökande föräldrar ska kunna delta i verksamheten på förskolan 30 timmar /  veckan. Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot detta beslut.

Samtliga punkter i den riskanalys som förelåg till detta beslut visar att det finns allvarliga risker i att genomföra denna förändring som kan påverka barnens och personalens trygghet och hälsa i förskolan. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna inte tog större hänsyn till denna riskanalys när detta beslut fattades.

Den senaste statistiken visar att Haninges kommunala förskolor har 17,2 barn i snitt på varje förskoleavdelning. I småbarnsgrupperna är det i snitt 14,3 barn på respektive avdelning. Detta är i paritet med rikssnittet. Dock finns flera avdelningar i Haninge där barngrupperna är betydligt större. Till exempel finns småbarnsavdelningar som har över 19 barn. Haninges förskolor står inför enormt stora utmaningar, detta gäller inte minst vad gäller storleken på barngruppsstorlekarna. Detta beslut som togs under nämndsammanträdet, kommer med stor sannolikhet att leda till att barngruppsstorlekarna kommer att bli ännu större än vad dem redan är idag. Att öka tillgången till förskola för barn till föräldradalediga eller arbetssökande är en helt felaktig prioritering utifrån de utmaningar som förskolan i Haninge står inför framöver.

  • För oss kristdemokrater är det av stor vikt att personalen på förskolan ska hinna KD Martin 2med barnen och att förskolan håller hög kvalitet, och då får inte barngrupperna vara för stora. Vi kristdemokrater värnar om barnens trygghet och hälsa i förskolan, avslutar Martin Strömvall, ersättare i grund- och förskolenämnden.

Läs mer