• HANINGEALLIANSEN BILDAR NY KOMMUNLEDNING!

  Haningealliansen

  Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har bildat en gemensam koalition, Haningealliansen, för att styra Haninge kommun under mandatperioden 2023–2026. Vi förenas av gemensamma värderingar på centrala områden och en gemensam bild för hur kommunen ska utvecklas i en positiv riktning.

  TRYGGHETEN

  Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Haningealliansen har som mål att inte ha några utsatta områden senast 2030. Vi är övertygade om att vi inom ramen för Haningealliansen har goda möjligheter att genomföra de förändringar som krävs för att öka tryggheten i Haninge på både kort och lång sikt.

  SKOLAN

  Haninge ska vara en kommun präglad av social rörlighet och där spelar skolan en helt avgörande roll. Utan god utbildning riskerar utanförskap att gå i arv från en generation till en annan. Det ska vara ordning och reda i klassrummen och med ett tydligt fokus på kunskap där varje elev får förutsättningar att lyckas. Haninges lärare gör ett fantastiskt jobb men även de måste ges förutsättningar att vara lärare och ledare.

  JOBB OCH NÄRINGSLIV

  Egen försörjning ska alltid gå före bidrag. Målet med offentligt finansierad utbildning är att den leder till bildning, arbete och egenförsörjning som bidrar till nya skatteintäkter och minskade bidragskostnader. Vår uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företag att etablera sig och växa. Detta skapar fler arbetsplatser och en positiv utveckling av hela kommunen.

  SAMHÄLLSBYGGNAD

  Ett omtag behöver göras i samhällsbyggnadsprocessen med tydliga prioriteringar i detaljplanearbetet. Det är helt avgörande för vårt fortsatta bostadsbyggande att det finns nödvändig infrastruktur och samhällsservice innan vi bygger nya bostäder. Ett större fokus ska också läggas vid radhus och villor. Vi vill ta ledartröjan i samhällsbyggnadsarbetet för att möjliggöra för fler attraktiva boendemiljöer där funktion, effektivitet och estetik får samspela.

  HANINGEALLIANSEN ÄR RÄTT VÄG ATT GÅ

  Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna i Haninge är mycket nöjda att kunna ingå i ett kommunstyre tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Vi har en gedigen och omfattande reformagenda framför oss och kommer jobba hårt i minst 4 år för att genomföra nödvändiga förändringar.