• Frågor och svar

  Jag vill att politikerna löser alla köer på Grisslingerakan” Hur ska ni göra det?

  När vi fick de reverserande körfälten på Grisslingerakan blev den positiva effekten större än vad kanske många trott. Men det räcker inte långsiktigt, Värmdö kommer att fortsätta växa. Grisslingerakan är Trafikverkets väg och Trafikverket håller på med en vägplan för Grisslingerakan mellan Mölnvik och Ålstäket. Värmdö kommun samarbetar med Trafikverket i frågan. Kristdemokraterna anser att vi måste få en fyrfilslösning längs Grisslingerakan.

  Bevara Storskogen i Hemmesta och bevara viktig natur och platser för rekreation i Värmdö”. Hur jobbar Kristdemokraterna för att bevara viktig natur i Värmdö?

  Värmdö växer kraftigt och det är i grunden positivt, Kristdemokraterna välkomnar fler Värmdöbor. Men tillväxten måste ske hållbart. Kommunen har en översiktsplan som pekar ut områdena där kommunen kan växa. Cykelvägar och kollektivtrafik ska anpassas till den ökande befolkningen på Värmdö. Kristdemokraterna Värmdö säger nej till en förbifart genom Storskogen och en kraftig exploatering av området för bostäder. De flesta nya bostäder bör byggas i mer centrumnära områden.

   Hur ska ni skapa fler parkeringsplatser i Gustavsberg?

  Vi kan inte tänka bort bilen, Värmdöborna behöver sin bil. Därför måste vi lösa parkeringssituationen i Gustavsberg när nya bostadsområden planeras. I Gustavsbergsprojektet blir det fler parkeringsplatser än i Porslinskvarteren totalt sett, även om vi tillämpar så kallade flexibla P-tal. Men du kan inte räkna med att nya parkeringsplatser blir avgiftsfria. Vi tycker det är hög tid att utreda ett parkeringshus i Gustavsbergs centrum!

   Vad gör ni för att fler hyresrätter ska byggas i Värmdö?

  Det är riktigt, det behövs mer hyresrätter. Kristdemokraterna drev på att det blev fler hyresrätter i Porslinskvarten än ursprungligen tänkt. Det är inte oekonomiskt för kommunen, även om kommuner tjänar mer på att sälja mark till bostadsrätter. Men det är viktigt vid planläggningen framöver att få till områden med blandade upplåtelseformer, både hyres- bostadsrätter och gärna äganderätter. Det kommer att bli fler hyresrätter i Värmdö under kommande år, till exempel när ny Hemmesta centrum blir verklighet.

  Med den höga tillväxttakt som planeras fram till 2050, 70 000 invånare, hur ska Värmdös infrastruktur lösas så att trafiken flyter?

  Trafiken är en högprioriterad fråga för oss. Det behövs en rad åtgärder, till exempel på Grissingerakan och Skärgårdsvägen, i Mölnvik och Gustavsbergs C. Vid Ingarökrysset ska vi satsa på BRT-bussar istället för spårtrafik. Billigare och mer flexibelt. Och så behöver vi Östra länken! 2050 har vi sannolikt en stor andel autonoma fordon i trafiken.

  Med exploatering följer ofta konflikter kring natur- och kulturvärden, hur och var ska Värmdö växa?

  Vi tycker att Värmdö ska växa i de centrumnära lägena först och främst. Vi behöver också se över hur och vad vi bygger. Flervåningshus i centrum, villor och radhus och småskalig bebyggelse på andra ställen! Vi måste också bli bättre på att se till att det som byggs smälter in i skärgårdsmiljön. Inga miljonprogram på Värmdö.

  Drygt 17 000 pendlar ut och in från Värmdö varje dag (drygt 13 000 pendlar ut från Värmdö). Fler Värmdöbor väljer bilen före att åka kollektivt. Hur ska ni få fler pendlare att ställa bilen?

  Genom att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, inte genom att straffa bilisterna! Tätare bussturer och mer utvecklad kollektivtrafik både på Värmdö och till Slussen. Det behövs fler infartsparkeringar på rätt platser.