• Kultur och fritid

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Tillgång till kultur kan bidra till att skapa en meningsfull fritid och livskvalitet. Det har också betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids- och friluftsliv. Planerna på ett kulturhus i den gamla porslinsfabriken är en välkommen satsning för att skapa en mötesplats för alla medborgare. Tanken är att skapa en byggnad med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, konst och design.

  Kristdemokraterna anser att det är viktigt med fokus på barn och unga i kommunens kulturutbud och fritidsaktiviteter men det ska finnas även ett rikt utbud för våra äldre.

  Ett samhälle kan inte förneka de andliga, själsliga och fysiska behoven eftersom det därmed skulle förneka sina medborgare. Genom ett rikt förenings- och församlingsliv motverkas ensamheten i alla åldrar och samhällsgemenskapen främjas.

   

  Kristdemokraterna anser att:

  • idrotten i Gustavsberg måste få en långsiktig och ekonomiskt försvarbar lösning. Kommunen bör sträva efter att hitta en samfinansiering.
  • det måste till en hållbar lösning för Värmdö Sjöscoutkår under tiden Grisslingerakan breddas och säkerställas att deras verksamhet kan vara kvar vid Ålstäket.
  • Gustavsbergs hamn ska behålla och utveckla sin ställning som levande kulturellt centra i Värmdö. Vi vill skapa förutsättningar för såväl utökad konstnärlig som kommersiell verksamhet i hamnen. Verksamheten ska i största möjliga utsträckning bedrivas av andra aktörer än kommunen.
  • civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, samfund och andra organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.
  • kommunen ska ta en aktivare roll i att söka medfinansiering från näringslivet när det gäller exempelvis nya idrottsanläggningar i kommunen.
  • stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet.
  • det ska vara mer av grundstöd och mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning.
  • organisationer som inte står upp för demokrati och mänskliga rättigheter ska inte kunna erhålla kommunalt stöd.
  • personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud. Därutöver ska det finnas ett riktat utbud till dessa personer.
  • musikskolan/kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet med ambitionen att fler barn och unga ska nås av verksamheten.
  • kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle.
  • kommunen ska realisera planerna på en samlingsportal för båtklubbar och båtföreningar på Värmdö.
  • kommunen ska fortsatt stötta och utveckla hästsporten på Värmdö .
  • kommunen ska etablera en strategi för Mountainbikeleder på lämpliga platser.
  • det behövs fler ytor för spontanidrott