• Kärnverksamhet i fokus

  Värmdö kommun är till för dess invånare. Varje bortslösad krona är stöld från folket. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

  En utmaning för Värmdö är att med en åldrande befolkning är det fler som ska försörjas. Ett liknande problem uppstår om vi får stora grupper som hamnar utanför arbetskraften på grund av misslyckade studier eller bristande integration. Detta i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på vad det offentliga ska stå för riskerar att skapa en olöslig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi faktiskt kan förvänta oss att det offentliga står för, men också hur kommunens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

  Målet måste vara tydligt: Värmdö kommun ska vara bäst på att vara kommun.

  Kristdemokraterna anser att

  • kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • upphandling ska ses som en strategisk fråga för kommunen och det inledda arbetet med kategoristyrning ska intensifieras.
  • kommunen ska regelbundet följa upp sina upphandlingar för att kontrollera att leverantörerna följer avtalen.
  • kommunen måste hejda kostnadsökningarna genom ett omfattande effektiviseringsarbete. Samarbetet med angränsande kommuner bör intensifieras för att dela på kostnader.
  • kommunalskatten ska sänkas stegvis med målet att kommunalskatten på sikt ska tillhöra den lägre kvartilen i länet.
  • styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas.
  • välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare.
  • kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar och enskilda som vill ta ett större ansvar i samhällsgemenskapen. Kommunen gör inte allt bäst.