• Integration

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på. Att bygga upp parallellsamhällen får inte vara ett alternativ.

  När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Vi har redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen att fördjupas.

  Kristdemokraterna anser att:

  • för att erhålla försörjningsstöd ska man gå SFI och kurs i samhällsorientering.
  • introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända bör vara obligatorisk.
  • lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska som andraspråk.
  • personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
  • arbeta för att praktikplatser för nyanlända ska tillhandahållas i samverkan mellan arbetsförmedling, kommun och näringsliv.
  • försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  • det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för nysvenskar som vill starta eget.
  • preventiva åtgärder är viktiga för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i droger och kriminalitet.