• Äldreomsorgen

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.

  Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

   

  Kristdemokraterna anser att:

  • vård och omsorg ska vara personcentrerad och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.
  • En mötesplats för seniorer ska skapas i Gustavsberg.
  • all personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
  • hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen.
  • arbetet med planerade SÄBO vid Gustavsgården samt Ösby ska prioriteras.
  • arbetet med planering av ett äldreboende vid Skärgårdskyrkan ska fortsätta.
  • kommunen ska fortsatt värna och utveckla träffpunkter i hela Värmdö för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av aktiviteter.
  • kommunen ska vara offensiv i detaljplaneringen och bejaka initiativ från ideella föreningar och privata företag som vill bygga bostäder för äldre typ trygghetsboende och seniorbostäder med olika upplåtelseformer.
  • på sikt ska varje person över 85 år som vill garanteras plats i anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
  • det ska finnas många olika former av boende för äldre utöver särskilt boende, exempelvis seniorboende och trygghetsboende, med olika upplåtelseformer.
  • kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • kommunen ska i särskilt boende ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR, för att för att snabbt kunna påbörja rehabilitering efter sjukdom eller skada.
  • användandet av ny teknik för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande.
  • alla som fyllt 77 år ska fortsatt erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål.
  • det ska finnas kuratorer tillgängligt i äldreomsorgen för samtalsstöd till boende och anhöriga.
  • det ska finnas wifi på alla äldreboenden.
  • en modell för en förenklad biståndsbedömning ska införas
  • den medicinska kompetensen ska ytterligare stärkas inom äldreomsorgen.
  • att det ska råda största möjliga valfrihet inom äldreomsorgen.
  • det behövs fler utbildade inom yrken i vård- och omsorgssektorn för att möta framtida rekryteringsbehov.