• Så bygger vi Värmdö

  Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden samt Värmdös unika småskaliga skärgårdskaraktär. Vi behöver inte fler byggnader som sticker ut, vi behöver fler byggnader som smälter in. En god arkitektur gör människor på gott humör men också positivt inställda till ny bebyggelse och välkomnande till nya kommuninvånare.

  Visst behöver samhällen förtätas, men Kristdemokraterna anser att det råder en förtätningshysteri. En majoritet av svenskarna vill bo i villa, någon gång i livet. Värmdö lider av underskott på småhus.  Vi vill se moderna trädgårdsstäder i Värmdö.

  För att utveckla skärgården behövs det skapas förutsättningar för bostäder i överkomliga prisklasser även i skärgården.

  Bilen är omistlig för många Värmdös vardag. Värmdö är inte Södermalm. Det måste kommunen ta hänsyn till i planeringen av nya bostadsområden. Vi säger nej till alltför låga P-normer i samband med planläggning av nya bostadsområden.

  De yttre centralorterna Djurö, Stavsnäs, Brunn och Hemmesta ska utvecklas med omsorg. Fastigheterna i de yttre centralorterna ska smälta in i omgivande arkitektur. Sex- eller sjuvåningshöga fastigheter inte är aktuella.

  Värmdös väginfrastruktur är underdimensionerad. Det måste vi ta hänsyn till i den fortsatta bebyggelseplaneringen.

  Kristdemokraterna anser att:

  • vid planering av framtida bebyggelse i centrala områden ska Arkitekturprogrammet och träbyggnadsstrategin vara styrande.
  • det behövs ett helhetsgrepp på trafiksituationen vid Mölnvik, Grisslingerakan, Ålstäket och Skärgårdsvärden och Trafikverket måste prioritera Värmdös utsatta väginfrastruktur.
  • för att undvika att vägarna svämmar över måste vi växa med förnuft.
  • det måste planeras för nya bostäder i överkomliga prisklasser på Möja där kommunen äger mark.
  • kommunen ska bygga mer i modern träbyggnation.
  • om de boende vill inreda källare eller vind till bostad ska detta inte hindras i planerna i s k PFO-områden om inga särskilda skäl föreligger.
  • i en vidsträckt kommun som Värmdö kan inte bilen glömmas bort i planeringen av bostadsområden. Värmdöborna är och kommer under överskådlig framtid vara beroende av bilen.
  • i de planerade centrumområdena ska bottenvåningar så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser och kommersiella verksamheter. Detta bidrar till en levande stad med rörelse.
  • förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-bostäder ska finnas med tidigt i planarbetet.
  • att  arbetet med att ta bort 60/40 begränsningen i kvarvarande områden ska fortsätta.
  • Skurubron ska inte avgiftsfinansieras.
  • ska vara öppen att pröva nya väglösningar för bättre framkomlighet i flera kommundelar
  • den Östliga förbindelsen ska byggas.
  • förbindelserna till Vaxholm, Roslagen och de norra delarna av Stockholm bör förbättras för att underlätta för de som arbetar i de norra delarna av Stockholm.
  • Gustavsbergsprojektet ska prioriteras.
  • det behövs fler bostäder åt unga, till exempel genom korttidskontrakt.
  • kommunen ska uppmuntra hyresgäster i Värmdö Bostäder som önskar att ombilda till bostadsrättsförening. Det ger medel till Värmdö Bostäder att bygga nya hyresrätter.
  • Värmdö bostadskö ska tas tillbaka.
  • Värmdö kommun har många fritidshusområden som permanentas. För att Värmdö ska klara bostadsförsörjningen måste kommunen vara tillmötesgående så långt det bara går till att skapa fler byggrätter om de boende i området så önskar i samband med planläggningen.
  • när nya områden planeras ska kommunen eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer.
  • vid markanvisningar bör kommunen så långt möjligt sälja mindre marklotter för att underlätta även för mindre byggherrar att köpa mark.
  • inga parkeringsavgifter ska tas ut på kommunala vägar, kommunala parkeringar och infartsparkeringar.
  • Trafikverket ska uppmuntras till att bygga om Trafikplats Hålludden och Ingarökrysset till moderna och fullt fungerande trafikplatser.
  • i närheten av skolor ska planskilda övergångar eftersträvas i största möjliga utsträckning så att barn på ett tryggt sätt kan ta sig till och från skolan.
  • utveckla befintliga och skapa fler kommunala badplatser runt om i kommunen likt Grisslinge och Södersved.