• Ett tryggare Värmdö

  Sverige behöver fler poliser, polisen behöver fler maktmedel och vi behöver skärpta straff. Men vi får inte glömma det förebyggande arbetet och arbetet för att i alla lägen stötta familjen. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt.

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage.

  Sedan millennieskiftet har tyvärr grovt kriminella ungdomsgäng blivit ett fenomen i Sverige. Många upplever att otryggheten har ökat.

  Kristdemokraterna anser att:

  • arbetet med belysningsstrategin ska fortsätta. Ökad belysning är från brottspreventionssynpunkt den mest kostnadseffektiva åtgärden.
  • polisen ska finnas etablerad i kommunen.
  • aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten.
  • otryggheten i Gustavsbergs centrum ökar. Gustavsbergsprojektet måste intensifieras.
  • trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs otrygga.
  • klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet. Det bör göras möjligt att på Värmdö kommuns hemsida anmäla klotter om inte kommunen ska utveckla en app.
  • kommunen ska ha en väl upparbetad kontakt med polisen för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet.
  • dialog ska föras mellan kommunen och polisen med syfte att komma fram till så kallade medborgarlöften som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Familjecentral är en viktig förebyggande och trygghetsskapande mötesplats som ska finnas i Värmdö.