• Ett hållbart Värmdö

  Värmdö är landet nära staden.  Det är jordbrukslandskap, skog och skärgård. Bebyggelsen är utspridd, som satelliter som kretsar kring kärnan i Gustavsbergs Centrum. Det är i regel långa avstånd för att ta sig från bostaden till köpcentrat eller idrottsaktiviteten. Det här gör att för många Värmdöbor utgör bilen en omistlig del i vardagen.

  Vi anser inte att kommunen ska försvåra för bilresandet, vi ska istället göra det enklare att välja kollektiva trafikmedel för i synnerhet arbetsresorna. Vi ska ha ett bra utbud av infartsparkeringar och hög busstäthet i rusningstrafik.  Vägtransporternas klimatproblem löses inte genom att begränsa transporterna. Utan transporter har vi inget samhälle. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

  Det är också många som söker sig ut till Värmdö under sommarmånaderna, både sommargäster men också tillfälliga besökare som söker rekreation och bad under helger och lediga stunder och idrottsaktiviteter i Värmdös lokala idrottsföreningar med mera. Även för dessa är bilen ett nödvändigt transportmedel och Värmdös vägnät blir därför en viktig fråga  även för barnfamiljer i angränsande kommuner.

  Det finns spårreservat från Stockholm till Värmdö som på sikt skulle möjliggöra för spårbunden kollektivtrafik till och från Värmdö. Det skulle sannolikt bli väldigt dyrt och för att bli lönsamt förutsatta en än mer betydande befolkningsökning. Det finns mer kostnadseffektiva lösningar, till exempel s.k BRT – bussar(Bus Rapid Transport), bussar med extra hög kapacitet som går i egna körfält i tät trafik. Ett annat alternativ skulle kunna vara att anlägga en elväg från Ingarökrysset till Stockholm. Kommunen bör aktivt följa utvecklingen av elvägarna och i samråd med Trafikverket och Region Stockholm utreda möjligheterna att anlägga en elväg mellan Ingarökrysset och Slussen.

  Vi ska inte införa parkeringsavgifter på kommunala vägar för bilisterna, vi ska istället arbeta för fler laddstationer för personbilar så att vi underlättar för alla de som nu funderar på att köpa en elbil.

  Vi ska bygga mer bostäder i trä. Byggandet av bostäder orsakar nationellt lika mycket koldioxidutsläpp som den samlade personbilstrafiken. Genom en övergång till träbyggnation minskas utsläppen med 30-40 procent jämfört med motsvarande byggnation i traditionell byggnadsteknik.

  Och när kommunen upphandlar ska det ställas relevanta miljö- och klimatkrav och kraven ska följas upp.

  Kristdemokraterna anser att:

  • det behövs fler infartsparkeringar.
  • Värmdö kommun inte ska införa kommunala parkeringsavgifter och inte ha låga parkeringsnormer vid planering av nya bostadsområden.
  • i samband med planering av nya bostadsområden ska det tillses att det finns laddplatser för elfordon.
  • vindkraftsprojektet utanför Sandhamn skulle innebära ett allvarligt ingrepp i vår unika natur- och skärgårdsmiljö.
  • kommunen ska driva på Region Stockholm att vidta åtgärder för att göra kollektivtrafikresandet än mer attraktivt, exempelvis genom att korta restider och öka tillgängligheten.
  • kapacitetsförstärkande åtgärder för kollektivtrafiken mellan Ingarökrysset och Stockholm bör utredas, t ex BRT-busstrafik eller anläggandet av elväg för i första hand bussar.
  • Värmdö ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg
  • Värmdö ska bygga mer bostäder och offentliga lokaler i modern träbyggnadsteknik när kommunen bygger åt sig själv och uppmuntra andra aktörer att bygga i trä enligt den antagna träbyggnadsstrategin.
  • upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
  • ställa relevanta miljökrav vid upphandlingar.
  • kommunen ska satsa på fortsatt utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet.
  • mängden avfall ska minska, såväl kommunalt avfall, verksamhetsavfall, avfall under producentansvar samt avfall från offentliga miljöer.
  • andelen kommunalt avfall inklusive grovanfall som återanvänds eller materialåtervinns ska öka.
  • kommunen ska sälja vindkraftsverket som kommunen äger i Sundsvall.
  • fler våtmarker ska restaureras runt om i kommunen