Alliansen i Markaryd vill inte starta ett nytt kommunalt bostadsbolag

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun föreslår fullmäktige att besluta enligt Alliansens i Markaryd förslag att inte gå vidare med socialdemokraternas förslag att utreda om kommunen återigen ska starta ett kommunalt bostadsbolag. Här följer Alliansens yttrande i sin helhet:

Inledningsvis kan konstateras att kommunfullmäktige behandlat en i stort likalydande motion 2011-11-08, § 169. Svaret på den motionen föregicks bl a av diskussioner med MIBAB, företrädare för de olika privata bostadsbolagen samt i de politiska grupperna. Det svar som då lämnades till kommunfullmäktige, som besvarade motionen, är till stora delar detsamma även vad gäller nu föreliggande motion.

De senaste årens inflyttning till Markaryds kommun har varit unik i sitt slag och inneburit att det i stort sett inte finns några vakanser i hyresbeståndet. Den största delen av inflyttningen svarar andelen nyanlända för. Denna bild är likartad i många av Sveriges kommuner. Samtidigt ser vi att denna grupp har svårt att integreras och komma i egen försörjning eller högre studier. Det är också svårt att bedöma om den lokala arbetsmarknaden kommer att kunna sysselsätta merparten av de nyanlända eller om de kommer att söka sig till arbete och bostäder i andra kommuner. Det går således inte med säkerhet att säga att dagens situation kommer att vara bestående.

Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och ska se till att det finns bostäder med olika upplåtelseformer i kommunen. Detta ansvar gäller även om kommunen inte äger en egen allmännytta. Av och till har det förts diskussioner inom politiken huruvida kommunen på nytt bör engagera sig som aktör på bostadsmarknaden genom att bygga och förvalta bostäder i kommunal regi. Även om det kan finnas vissa fördelar med detta, så har nackdelarna ansetts vara betydligt fler.

För att kunna bygga och förvalta bostäder på ett sätt som finansierar verksamheten krävs ett tillräckligt stort bestånd av fastigheter. Markaryds kommun skulle, för att få lönsamhet i en sådan verksamhet, tvingas investera mycket stora belopp för att bygga upp ett tillräckligt stort fastighetsbestånd.

Det finns i dagsläget flera privata aktörer i kommunen som både bygger och förvaltar fastigheter och som på ett mycket positivt sätt bidrar till utvecklingen genom att kontinuerligt investera i och utöka eller renovera sitt fastighetsbestånd för att möta en ökad efterfrågan.

Motionären föreslår att kommunen med ett fastighetsbolag i egen regi ska styra byggnationen till områden där det inte byggs idag. Byggkostnaden är i princip densamma oavsett vilka tätorter man väljer att bygga i och kapitalkostnader och drift ska även i ett kommunalt fastighetsbolag täckas av de hyror som kan finansiera den enskilda fastigheten. En av anledningarna till att de privata aktörerna inte bygger i alla kommunens tätorter beror sannolikt på att den finansiella risken är större i en tätort där man inte lyckas få full finansiering av sin investering och drift via hyresintäkterna.

Denna risk är precis densamma för ett kommunalt fastighetsbolag och bolaget kan, enligt likabehandlingsprincipen, inte subventionera hyran för vissa hyresgäster, medan andra får betala full hyra. Den sannolika följden om inte uthyrningen finansierar bolagets verksamhet är att skattebetalarna får skjuta till pengar via ägartillskott till ett kommunalt fastighetsbolag som går med underskott. Oavsett vilket blir det en subvention – direkt eller indirekt.

Det är dock glädjande att det i Markaryds kommun finns flera lokalt förankrade fastighetsbolag som bygger bostäder. De senaste åren har byggnationen skett i Markaryd och därför är det glädjande att det för närvarande pågår ett arbete i privat regi för att utröna intresse och möjligheter att bygga marklägenheter i Strömsnäsbruk.

Den politiska majoriteten ser mycket positivt på dessa initiativ och ser ingen anledning att i detta skede göra någon förändring av den inriktning som varit kommunens hållning alltsedan allmännyttan såldes för snart 25 år sedan. I det fall kommunen behöver bygga fastigheter för kommunal verksamhet som särskilt boende, LSS-boende eller trygghetsboende torde detta kunna ske i förvaltningsform och inte genom att starta ett särskilt fastighetsbolag eller ge MIBAB ett sådant uppdrag.

Självklart ska kommunen samtidigt aktivt medverka till att underlätta för privata byggföretag att bygga fler attraktiva hyres- och/eller bostadsrätter i Markaryds kommun.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

 

Bengt Germundsson (KD)            Sven Jansson (C)                 Tommy Andersson (M)