• Vi satsar 16,4 miljoner kronor på förebyggande insatser i vårt budgetförslag för 2023!

  I det budgetförslag som Alliansen i Markaryd presenterar till kommunfullmäktige föreslås en historisk satsning på förebyggande insatser i Markaryds kommun med 16,4 mkr. Därutöver tar Alliansen höjd för att finansiera kommande rekordstora investeringssatsningar.

   Satsningen ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF. Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som bland annat sker inom ramen för ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, med tydligt fokus på tidiga och främjande insatser för barn och ungas livsvillkor.

  Satsningen kommer att gynna hela kommunen och arbetet med vår sociala hållbarhet. Behovet av trygghetsskapande insatser är dock särskilt påtagligt i norra kommundelen. Kommunens myndighetsutövning och dess utövare ska vara mer synlig och nära kommuninvånarna, med målsättning att skapa goda, naturliga och självklara relationer. Samverkan såväl inom kommunens verksamheter som med externa aktörer, som föreningsliv och polis, behöver därför ske på plats.

  Satsningen finansieras av reserverade medel som kommer att tillföras respektive nämnd när beslutade åtgärder och processer startas upp.

   

  Prioritera kärnverksamheterna

  Under 2023 ska satsningarna inom de kommunala kärnverksamheterna förskola, skola och utbildning samt äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning vara prioriterade. Därutöver är näringslivsbefrämjande åtgärder samt en satsning på digitalisering och effektivisering prioriterade områden, inte minst för att säkerställa en god utveckling av kommunens ekonomi och personalförsörjning.

   

  Centrala medel

  Nämnderna får, precis som tidigare, full kompensation för kostnaden för kommande löneökningar. Nytt för 2023 är att nämnderna även får kompensation för indexuppräkningar till följd av ökade priser och inflation, en satsning med 5,3 mkr. Vidare avsätts 7,3 mkr för att täcka kostnaderna för det nya pensionsavtalet som träder i kraft i kommuner och regioner 2023.

   

  Resultat

  Skattesatsen föreslås vara oförändrad 21,31 kr.

  Det budgeterade resultatet för 2023 uppgår till 7,4 mkr, vilket motsvarar ett överskottsmål om ca 1 % av skatter, statsbidrag och utjämning.

   

  Generella förutsättningar

  Utmaningen i årets budgetarbete har varit att hantera en bedömd minskad utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning, utvecklingen av den allmänna prisnivån och höjda räntor samt ökade pensionskostnader på grund av ett nytt pensionsavtal, samtidigt som ekonomiska förutsättningar för att bedriva en utveckling av våra verksamheter i den anda som den nya visionen förespeglar behöver tillskapas.

  Investeringsbehovet kommer att vara mycket högt under flera år framöver, vilket leder till ökade avskrivningskostnader. Då investeringarna inte kommer att täckas av egna medel, leder detta till ett ökat upplåningsbehov, vilket genererar ökade räntekostnader.

  Utrymmet för satsningar är därför högst begränsat under 2023. Alliansens ställer sig bakom det ramförslag som CLG tagit fram och tillskjuter i sin kompletterande rambudget inga ytterligare medel till nämndernas ramar. Alliansen avser dock att återkomma med ytterligare justeringar i samband med att budgeten antas av nyvalda kommunfullmäktige.

   

  Kommunstyrelsen                                                                                                       (- 2,5 mkr)

  Det är glädjande att försörjningsstödet fortsätter att minska, vilket innebär att kostnaderna för försörjningsstödet kan minska. Detta, tillsammans med att den ej tillsatta tjänsten som lokalstrateg tas bort, förklarar ramminskningen, vilken finansierar övriga nämnders ramökningar.

   

  Utbildnings- och kulturnämnden                                                                                   (+ 0,9 mkr)

  Det övergripande målet för utbildnings- och kulturnämnden är att erbjuda en likvärdig förskola, skola samt kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet. Utbildnings och kulturnämndens budget förstärks med 0,9 mkr för att möjliggöra en utökning inom ledningsfunktionen.

   

  Socialnämnden                                                                                                                   (+ 2,0 mkr)

  Socialnämndens ram förstärks med 2,0 mkr för att hantera befolkningsökningen inom gruppen 80+. På grund av ramtilldelningen i förhållande till den demografiska förändringen har socialnämnden, utöver ambitionsnivåer, även behov av att se över volymer för att uppnå en budget i balans. Alliansen vill fortsätta arbetet med stöd av riktade statsbidrag att prioritera en ökad bemanning inom äldreomsorgen, minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar, öka antalet fastanställningar samt förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten. För Markaryds kommun motsvarar detta tillskott en satsning om ca 2,5 mkr för 2023.

   

  Investeringar

  Ett förslag till investeringsbudget har arbetats fram, som för 2023 totalt uppgår till 84,2 mkr. Merparten, 72 mkr, avser investeringar inom den tekniska förvaltningen. Separat i budgetmaterialet redovisas ett uppskattat investeringsbehov för större investeringsprojekt som hanteras i särskild ordning. Vidare redovisas exploateringsbudgeten separat för de tre industriområden som bedöms som mest prioriterade att arbeta fram under planperioden.

  Det totala investeringsbehovet under de kommande tre åren beräknas till rekordstora 825 mkr. Bedömningen är att detta inte kommer att kunna genomföras fullt ut under planperioden, men det indikerar vilket reellt investeringsbehov Markaryds kommun står inför de kommande åren.

  Utöver förslaget till investeringsbudget på 84,2 mkr för 2023 kommer ytterligare medel att behöva avsättas i särskild ordning för följande projekt:

  • Ny förskola i Markaryd
  • Ny grundskola i Strömsnäsbruk
  • Nytt särskilt boende och trygghetsboende i Markaryd
  • Industriområdet Misterhult 2:18 (mitt emot Gerdmans), där flera etableringar är på gång
  • Industriområdet Åmot 3:3 Östra, för att täcka behovet av industrimark för mindre verksamheter
  • Industriområdet Misterhult 3:24, förlängningen av Ulvarydsområdet norrut, för att säkra mark för utbyggnader och framtida etableringar