• Fortsatt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd i Markaryds kommun under 2021

    Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Markaryds kommun fortsatte att minska under 2021 och blev 2,1 mkr lägre än utfallet 2020. Även antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat liksom antalet barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd.       – Detta är resultatet av ett arbetssätt där individen och den enskildes förmågor sätts i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD).

    Det uttalade politiska målet till Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen har varit att arbeta för att människor ska gå från ett socialt och ekonomiskt utanförskap till egen försörjning genom arbete eller studier. Samordningen i den förvaltning som startade 2018 har inneburit ett större fokus på den enskildes förmågor samt att ge stöd och insatser på individnivå för att varje person ska kunna förflytta sig mot egen försörjning och därmed få större egenmakt över sitt liv.

    – Den stora vinsten ligger i att människor lämnar ett utanförskap och kommer i egen försörjning genom arbete eller studier, säger Bengt Germundsson. Samtidigt innebär det nya arbetssättet rejält minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket frigör ekonomiska resurser till andra angelägna delar av kommunens kärnverksamheter.

    Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Markaryds kommun uppgick 2021 till 3,7 mkr eller 361 kr/inv, vilket kan jämföras med 2019 då samma kostnad uppgick till 10,1 mkr eller 1060 kr/inv.  Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat från 108 i december 2019 till 31 i december 2021.

    – Den kanske mest glädjande utvecklingen är att antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, säger Bengt Germundsson. I december 2019 fanns det 136 barn under 18 år i hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd, medan motsvarande antal i december 2021 var 25 barn. Det innebär att fler barn ser sina föräldrar gå till jobb eller studier, något som är en mycket positiv signal.