• Vi säger nej till storskalig vindkraft i Markaryds kommun!

  Kristdemokraterna säger nej till att vår landsbygd ska exploateras med storskalig vindkraft. Vi vill värna vår fina natur och miljö och ser med oro på regeringens planer på att minska det kommunala vetot. I Markaryds kommun produceras redan mer grön el än vad som förbrukas i kommunen och med de satsningar som nu görs på solceller och vätgas anser vi att det finns skäl att neka byggnation av gigantiska vindkraftverk i vår kommun.

  Innan sommaren kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om en ny översiktsplan för Markaryds kommun. Planen kommer att styra den översiktliga planeringen av mark och vatten och är av stor betydelse för framtida detaljplaner och bygglov. Förslaget är ute för granskning till och med den 21 mars

  Landsbygden och vår fina natur är en av kommunens stora tillgångar. Därför har vi föreslagit att man inte ska ge tillstånd för att bygga stora parker med vindkraftverk med en höjd av flera hundra meter. Så höga vindkraftverk får givetvis en påverkan på stora geografiska områden. Vingarnas rörelser ger en för många, störd skyline, de ger upphov till störande skuggor och blänk för boende, de röda lamporna och på vissa verk även vita blixtljus är ytterligare faktorer som stör, liksom ljudet. Även djurlivet påverkas på liknande sätt som människor, men även rent fysiskt då fåglar kan träffas och dödas av vingarna.

  I förslaget till översiktsplan har Kristdemokraterna varit tydliga med att vindkraftverk ska bedömas som olämpliga att bygga i opåverkade och tysta områden. Mot bakgrund av detta pekas därför inte några specifika områden ut för vindkraft.

  Vindkraften byggs oftast i stora parker, där ingreppen i miljön blir stora genom det speciella vägnät som behövs vid etableringen och genom vindkraftens placering, vilket drabbar de boende i området. Många fastighetsägare på landsbygden investerar stora pengar på sin bostad och livsmiljö och då kan det inte vara rimligt att helt plötsligt behöva bli granne med en vindkraftspark som gör att din fastighet riskerar att förlora i värde.

  Grannarna till ett vindkraftverk känner ofta att de har små möjligheter att påverka sin situation. När exploatörer, kommuner och regeringen trycker på för att bygga ut vindkraften känner man sig ofta maktlös. För att de närboende ska bli mer tillmötesgående erbjuder vindkraftsexploatörerna på vissa håll en så kallad ”bygdepeng” där föreningar får eller kan söka bidrag. Kristdemokraterna anser den modellen förkastlig, då det enligt vårt sätt att se måste vara den som drabbas som får ersättning, inte en förening som kanske inte ens berörs av vindkraftverket.

  Produktionen av grön el i vattenkraftverken i Markaryds kommun överstiger redan idag den totala elförbrukningen inom kommunen. I stort sett alla kommunala fastigheter värms upp med fossilfri energi och kommunen planerar nu för etablering av minst en solcellspark. Dessutom finns det långt gångna planer på att etablera en vätgasmack i Ulvarydsområdet. Genom alla dessa satsningar pågår ett stort arbete för att kommunen ska vara miljömässigt hållbar utan storskalig vindkraft.

  Därför är det mycket oroande att den socialdemokratiska regeringen nu föreslår att den kommunala självstyrelsen ska reduceras vad gäller vindkraftsetableringarna. Kristdemokraterna anser att kommunerna även i fortsättningen ska ha ett avgörande inflytande över dessa frågor.