• Positivt resultat för Markaryds kommun när året 2021 summeras

  Kommunstyrelsen i Markaryds kommun har nu behandlat årsredovisningen för 2021 och det är positiva resultat som redovisas. – Vi gör ett bra bokslut både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Samtidigt tar vi höjd för de framtida utmaningar vi har genom de reservationer vi haft möjlighet att göra, något som blir extra viktigt i den oroliga tid vi just nu befinner oss i.  Bengt Germundsson konstaterar att det goda resultatet beror på ett mycket gott arbete av vår personal och förtroendevalda och riktar ett stort tack till dem för alla insatser under 2021.

  Efter åtta år av befolkningsökning minskade under 2021 kommunens invånarantal med 53 personer och uppgick vid årsskiftet till 10 320 personer. Under 2021 föddes det 100 barn i kommunen, vilket är 18 färre än 2020.

  Årets resultat uppgår till 29,9 mkr efter avsättningar och reservationer i samband med bokslutet. Detta är 23,4 mkr bättre än budget.

  Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 7,4 mkr, medan miljö- och byggnadsnämnden är i balans. Socialnämnden redovisar ett underskott om -10,9 mkr. Av underskottet utgörs 5,3 mkr av extraordinära kostnader till följd av Coronapandemin som inte kompenserats av statliga medel. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar underskott om -6,9 mkr. – Underskottet inom socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har till största delen hanterats inom årets budget genom utökade ekonomiska anslag, säger Bengt Germundsson.

  Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor samt Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar tillsammans ett överskott om 0,2 mkr. Kommunfullmäktiges anslag uppvisar ett överskott om 13,5 mkr.

  I bokslutet har 15,2 mkr i form av reservationer i 2020 års bokslut återförts till finansförvaltningen, medan nya reservationer gjorts för likvärdig skola, schablonbidrag för nyanlända och för återhämtning efter Coronapandemin om ca 13 mkr. Därutöver finns det vid årsskiftet 26,9 mkr av statliga flyktingmedel reserverade för kommande behov. Vidare är totalt 28,9 mkr avsatta för den återstående sluttäckningen Alandsköp, 0,7 mkr för eventuella realisationsförluster i samband med markexploateringar samt 0,2 mkr för avetablering av moduler för förskoleverksamhet.

  – Det känns väldigt bra att vi har kunnat sätta av reserver för framtida behov, något som är extra viktigt när skatteintäkter och statsbidrag varierar så kraftigt mellan och under åren vilket varit fallet på senare tid, säger Bengt Germundsson. På så sätt kan vi balansera intäktsförändringar utan att det påverkar våra kärnverksamheter.

  Av investeringsbudgeten, som uppgick till 186,7 mkr, har 130,9 mkr förbrukats under 2021. Merparten av det återstående anslaget kommer att användas under 2021 för finansiering av påbörjade projekt som ej var färdigställda vid årsskiftet.

  Bengt Germundsson förklarar:

  – Investeringsvolymen 2021 är den högsta någonsin i Markaryds kommuns historia. Med de satsningar vi nu genomför med nya förskolor, skolor, äldreboenden och markexploateringar kommer vi att fortsätta ha en mycket hög investeringsnivå.

  Marknadsvärdet på de finansiella pensionstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 330,3 mkr, medan pensionsförpliktelserna uppgick till 264,3 mkr. Detta innebär en täckning av pensionsskulden motsvarande 125 %.

  – Markaryds kommun har en i grunden stark ekonomi, säger Bengt Germundsson. Låneskulden är låg och hela pensionsskulden är täckt, vilket gör att vi har en hög soliditet. Med pensionsskulden inräknad placerar vi oss bland de 10-15 kommuner i landet som har högst soliditet.

  Sjukfrånvaron minskade under 2021, trots pandemin, med 0,36 procentenheter till 6,19 %. Markaryds kommun har den lägsta sjukfrånvaron bland Kronobergs kommuner och är därmed en av de 15-20 kommunerna i hela landet med lägst sjukfrånvaro.

  Av kommunfullmäktiges fyra övergripande mål bedöms ett vara uppfyllt, två delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Dessa fyra övergripande mål har brutits ner till totalt 18 nämndmål. Av de 18 nämndmålen är 9 helt uppfyllda, 6 delvis uppfyllda och 3 ej uppfyllda.

  Av kommunfullmäktiges sju finansiella mål är fyra helt uppfyllda och två ej uppfyllda. Ett mål är inte möjligt att mäta eftersom jämförelsegrunden ändrats till följd av kommunfullmäktiges beslut att årsredovisningen ska upprättas enligt fullfonderingsmodellen.