• Förvaltningsrätten avslår överklagandet ang kv Folkskolan

  Förvaltningsrätten i Växjö beslutade den 30 maj att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut den 21 december 2020. Besluten, som gällde ett köpeavtal och ett exploateringsavtal för kvarteret Folkskolan i Markaryd, överklagades till Förvaltningsrätten med en begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut. Samman-fattningsvis gör Förvaltningsrätten bedömningen att den klagande inte har anfört några omständigheter som medför att de överklagade besluten ska upphävas med stöd av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten ger därmed Markaryds kommun rätt och beslutar att avslå överklagandet på samtliga punkter.

  – Det här beslutet var väntat och vi välkomnar att det äntligen fattats ett beslut i ärendet, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar. Nu kan vi förhoppningsvis gå vidare och återuppta arbetet med att utveckla Markaryds mest centrala kvarter, något som kommer att vara mycket positivt.

  Enligt exploateringsavtalet skulle etapp 1, de renoveringar och nybyggnationer som rör den gamla Hagaskolan, varit färdigställda under senhösten 2022, för att möjliggöra en inflyttning av årskurserna fyra till sex inför vårterminen 2023. Överklagandet och den därpå följande prövningen har inneburit att hela projektet blivit försenat nästan två år.

  – Vi hade naturligtvis hoppats på en betydligt snabbare prövning, säger Bengt Germundsson. Den här utdragna processen har inneburit att våra barn och elever får nyttja temporära moduler och vara mer trångbodda än vad som annars hade varit fallet. Dessutom kommer förseningen att orsaka kommunen högre kostnader. Det senaste året har kostnaden för byggvaror i snitt ökat med ca 20 % och för vissa material som trä och armeringsstål är kostnadsökningen över 60 %. Det kommer givetvis att påverka byggkostnaderna och därmed även den hyreskostnad som kommunen ska erlägga när skolverksamheten flyttar in i de nya lokalerna. Dessutom tillkommer kostnader för de moduler som måste förhyras under längre tid.

  För konsortiet innebär detta högre kostnader även för etapp 2, dvs för de bostadsrätter som sedan ska byggas inom den resterande delen av kvarteret. Dessutom har man bundit upp ekonomiska medel i konsortiet under överklagandetiden, vilka inte kunnat användas.

  – Min förhoppning är att den klagande ska acceptera Förvaltningsrättens dom som väldigt tydligt slår fast att Markaryds kommun handlat korrekt på samtliga punkter, säger Bengt Germundsson. Beslutet att utveckla kvarteret Folkskolan fattades i total enighet av samtliga partier i kommunfullmäktige och hela projektet är oerhört efterlängtat av våra kommuninvånare. Jag är glad för att vår avtalspart är ett lokalt konsortium som är lika angelägna att utveckla Markaryds kommun som vad kommunen är. Med en annan avtalspart hade risken varit överhängande att hela projektet hade fallit.

  Förvaltningsrättens dom vinner laga kraft den 20 juni.

   

  Bakgrund:

  Ett konsortium bestående av tre lokala byggbolag, Bernhardssons Bygg, HABI Bygg och 3K Bygg samt två ytterligare lokala intressenter har, genom kommunfullmäktiges beslut den 21 december, fått klartecken att förvärva hela kvarteret Folkskolan av Markaryds kommun i syfte att utveckla detsamma med fokus på hållbarhet och bevarande av områdets kulturhistoriska värden. Beslutet har föregåtts av ett omfattande planeringsarbete där kommunen, efter ett antal medborgardialoger, arbetat fram en ny detaljplan samt inbjudit intressenter inom bygg- och bostadssektorn till att inkomma med förslag på hur man skulle vilja utveckla området enligt detaljplanens förutsättningar.

  Enligt exploateringsavtalet ska hela kvarteret Markaryd Folkskolan 1, genom köparens försorg, åtgärdas i syfte att återskapa de historiska värden som det representerar vilket bland annat innebär att den på fastigheten belägna Hagaskolan, som uppfördes på 1920-talet, ska renoveras för att kunna tas i bruk som en modern skola.

  På resterande del av fastigheten ska bostäder uppföras och utomhusytor anläggas för att skapa platser för möten och gemenskap. Såväl bostäder, övriga byggnader som utemiljöer ska ha en utformning som värnar om 1920-talets klassiska formspråk och detaljer.

  Den bärande tanken är att hela kvarteret i sin slutliga skepnad skall andas harmoni, hållbarhet och kulturbevarande för att härigenom skapa ytterligare trivsel och framtidstro i kommunen.