• Åldras med trygghet i Borås

  Ofrivillig ensamhet är ett av vår tids största samhällsproblem. Ofrivillig ensamhet kan leda till ökad risk för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens. Det leder också till en högre risk för depression. Kommunen har en viktig roll i att motverka ofrivillig ensamhet. Ett arbete som bör ske i nära samarbete med kyrkor och ideella föreningar. 

  Äldreomsorgen i Borås ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att vård, omsorg och service skall vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till såväl fysiska, själsliga, andliga som materiella behov. Det okränkbara människovärdet finns i den unika personen och beror inte på ålder eller den egna förmågan. Den enskilde känner bäst sina egna behov. Ingen verksamhet kan helt tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap. Därför måste äldreomsorgen vinnlägga sig om ett samarbete med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. 

   

  Borås har idag brist på äldreboendeplatser. Samtidigt kommer behovet av äldreboendeplatser öka i takt med att allt fler blir allt äldre. Vi menar att Borås skyndsamt behöver börja bygga nya äldreboenden. Det behövs såväl nya vård- och omsorgsboenden som är biståndsbedömda, som nya trygghetsbostäder. Men vi behöver också bygga ut äldreboendeplatserna i exempelvis Fristad och Dalsjöfors. Vi anser att personer som har fyllt 85 år själva ska kunna välja om de vill ha plats på ett vård- och omsorgsboende, utan föregående biståndsbedömning.  

   

  Anhöriga som vårdar en anhörig gör idag oumbärliga insatser för att omsorgen om våra äldre ska fungera. Anhörigstödet är ett ekonomiskt stöd till dessa anhöriga och är ett mycket viktigt instrument som vi vill fortsätta att bygga ut. 

  All personal inom vården ska behärska svenska språket i tal och skrift. Det är viktigt att kunna kommunicera med vårdtagare på ett sådant sätt att inte missförstånd uppstår liksom att kunna läsa och förstå skriftliga instruktioner och även kunna avlämna skriftliga rapporter. 

   

  Alla äldre bör få välja vilka som ska ge vård och omsorg, service och stöd. Därför skall aktörer som kan erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet välkomnas. Det offentliga får dock inte släppa kravet på kvalitet och måste noga följa upp såväl egen som vård och omsorg som ges av privata aktörer. 

   

  Vi vill också ge mer tid för vård på bekostnad av tid för administration. Det går åt för mycket tid för personal för rapportering i ett antal olika system som dessutom inte är kompatibla med varandra. 

  Detta vill vi genomföra:

  Till exempel genom att säkerställa att boende på våra äldreboenden får måltidssällskap. Vi vill också ge stöd till föreningar som jobbar för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. 

  Borås har brist på äldreboendeplatser. Samtidigt kommer behovet att öka kommande år. Kommunen behöver skyndsamt påbörja byggnation av nya äldreboenden och bygga ut befintliga boenden i serviceorter som Fristad. 

  Vi vill att Borås bygger en demensby. Det är ett äldreboende i enplan där boende kan röra sig fritt och säkert mellan inomhus och utomhusmiljö. Området är behagligt inramat av grönska. 

  Borås stad kommer att behöva fler trygghetsboenden framöver. Vi vill prioritera detaljplaner som innehåller nya trygghetsboenden. 

  Man ska känna trygghet i att det finns plats på ett äldreboende när man behöver det. Personer som fyllt 85 år borde därför själva få välja när de vill flytta in till ett boende, utan föregående biståndsbedömning. 

  Alla äldre bör få välja vilka som ska ge vård och omsorg, service och stöd. Därför skall aktörer som kan erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet välkomnas. 

  En ökad grundbemanning både förenklar schemaläggning och minskar behovet av extrapersonal. Det ger också större möjligheten för personalen att möta den äldres behov. 

  En god språkförmåga bland anställda inom äldreomsorgen är en förutsättning för att förstå behoven hos den äldre samt kunna förstå och lämna information till kollegor.

  Anhöriga som vårdar en anhörig gör idag oumbärliga insatser för att omsorgen om våra äldre ska fungera. Anhörigstödet är ett ekonomiskt stöd till dessa anhöriga som vi vill utveckla. 

  Värdighetsgarantier är regler för kommunens äldreomsorg som är riktade till vårdtagaren. Garantierna klargör vad man har rätt att vänta sig i form av bemötande, trygghet och inflytande i mötet med kommunens äldreomsorg. 

  Nuvarande månatlig avgift ersätts med en depositionsavgift.