• Fritid och folkhälsa

  Ett rikt fritidsutbud har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Kristdemokraterna vill att Borås Stad i nära samverkan med civilsamhället ska erbjuda goda möjligheter till en meningsfull fritid för alla åldrar. Vår övertygelse är att kommunen varken kan eller ska göra allt i egen regi. Mycket görs både bättre och till en lägre kostnad om det utförs av de många föreningar som finns i vår stad med stöd från kommunen. Det är dock viktigt att föreningarna lever upp till de krav som finns i bidragsbestämmelserna för att komma i åtnjutande av föreningsbidrag.

  Vi vill se ett utökat samarbete med Ideburet offentligt partnerskap (IOP). Innan avtal om IOP tecknas ska skriftligt yttrande från Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) inhämtas. Vi välkomnar ett ökat samarbete mellan skola och föreningsliv så att barnen ges möjlighet att prova på olika aktiviteter inom skolans ram. Genom att organisera detta via skolan ges barn som annars inte har förutsättningar att komma i kontakt med olika föreningar och verksamheter möjlighet att göra det. Skolan bör bättre ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i föreningarna för att stimulera till en meningsfull fritid.

  För att fler ska få möjlighet att pröva på olika fritidsaktiviteter vill vi snarast att det startas en fritidsbank där man utan kostnad kan låna fritidsutrustning på samma sätt som det ges möjlighet att låna böcker på våra bibliotek. De många spår och lederna i vår vackra natur måste kontinuerligt underhållas och prioriteringen bör vara tydlig att sköta det vi redan har innan nyanläggning sker. För att öka tryggheten bör de korta spåren vara belysta för att öka tryggheten.

  Idrottsrörelsens och övriga föreningars betydelse för folkhälsan är av största vikt. Vi måste vårda och underhålla de anläggningar vi har för att ge boråsarna de bästa förutsättningarna att utöva sina fritidsintressen. Stadens idrotts- och kulturanläggningar ska vara tillgängliga för alla boråsare. Därför är det viktigt att beakta tillgänglighetsperspektivet vid renovering och nybyggnation.

  Våra mötesplatser för seniorer har en betydelsefull roll för att motverka ofrivillig ensamhet. Sådana mötesplatser bör tillskapas även i våra serviceorter. Detta kan lämpligen ske i samverkan med civilsamhället. Den öppna ungdomsverksamheten måste vara tydlig i sitt främjande och förebyggande arbete och förmedla goda normer som skapar en positiv och trygg miljö. Utökad kameraövervakning på dessa platser bör anordnas för att öka tryggheten.

  Kristdemokraterna vill se en tydlig prioritering av folkhälsoarbetet. Vi menar att folkhälsofrågor är viktigare än bara några utvärderingstal i ett bokslut. Genom investeringar i folkhälsan sparar man inte bara pengar inom andra områden utan också höjer vårt välbefinnande. Därför behöver vi fortlöpande vidareutveckla hur folkhälsoarbetet kan nå ut i alla delar av stadens verksamheter. Studier ha visat att man får störst effekt av detta arbete om det riktas mot de grupper i vår stad som har mest att vinna på dessa åtgärder. I ANDTS-arbetet som syftar till att minska bruket av alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar ska även hälsoeffekterna av sådant spelande som inte är pengar beaktas.

  Detta vill vi genomföra:

  Belysning är viktigt både för att öka tryggheten och tillgängligheten under dygnets mörka timmar.

  Här finns ett problem som måste lösas för att badplatsen ska kunna användas av fler.

  Att bibehålla och förbättra kvalitén på det vi har är viktigare än att bygga nytt.

  Säkerställ att skyttesporten får goda förutsättningar att utvecklas samt ge goda möjligheter för licensägare att träna

  Staden ska inte göra allt i egen regi. Föreningslivets kompetens ska tas tillvara.

  Ingen ska behöva avstå från att besöka dessa platser av rädsla att bli utsatt för brott.

  Ett ”bibliotek” för fritidsutrustning gör det möjligt för fler att pröva olika fritidsaktiviteter