• Miljö och klimat för en hållbar stad

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp. 

  Kommunen ska vara ett föredöme i miljöarbetet. Borås Stad som stor organisation och arbetsgivare ska arbeta för att minska sitt klimatavtryck. Det behöver dels ske genom att ställa krav i inköp och upphandlingar, dels genom att minska den egna fordonsflottans utsläpp och utsläppen av entreprenörer kommunen anlitar.

  Utöver ett ansvar för den egna verksamheten har kommunen också ett ansvar att underlätta för invånare och aktörer i staden av att minska sitt miljö- och klimatavtryck. Vi vill att det ska vara lätt för boråsaren att göra rätt. Kommunen ska fokusera på insatser som gör skillnad och som gör det enkelt för den enskilde boråsaren att agera klimatsmart. 

  Däremot anser vi att kommunen inte ska investera invånarnas skattepengar i riskfyllda energiprojekt för elproduktion eller liknande. Detta är statens och privata investerares uppgift och kan inte ses som en kärnverksamhet för kommunen. 

  Som en gammal industristad har vi under tidigare generation haft utsläpp som skapat föroreningar i såväl mark som i Viskan. Kommunen har ett moraliskt ansvar att rätta till tidigare generationers utsläpp. Vi vill se ett ambitiöst arbete för att sanera tidigare industrimark och Viskan.

  Detta vill vi genomföra:

  Borås har ett arv med mycket mark som tidigare använts för olika former av industri, inte minst för textilindustrin. Det finns gott om förorenad industrimark. Vi vill att kommunen tar ett krafttag för att hitta och sanera förorenade industrimark. 

  Vårt arv som industristad har också medfört omfattande utsläpp i Viskan. Vi menar att kommunen har ett ansvar att åtgärda tidigare generationers utsläpp. Ett arbete med att sanera Viskan nedströms har påbörjats. Vi vill fortsätta arbetet för att förbättra vattenkvalitén och sanera förorenade sediment i Viskan. 

  Borås Energi och Miljö äger vattenkraftverk som står inför kostsamma investeringar. Miljönyttan som verken bidrar med är inte beroende av att kommunen äger dem. Vi menar att kommunen borde fokusera på kärnverksamhet och sälja verken till privata aktörer. 

  Åtgärder behövs för att minska den kommunala fordonsflottans utsläpp och utsläppen av fordon hos entreprenörer som kommunen anlitar. En utbyggnad av laddinfrastruktur och utbildning för anställda är viktiga pusselbitar. Likaså bör krav ställas vid upphandling av entreprenörer. 

  Kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorgen. 

  Vid upphandlingar bör det ställas krav på att det ekologiska fotavtrycket ska redovisas och beaktas 

  Klimatpåverkan vid byggnation behöver minskas. Kommunen ska främja byggnation i trä.  

  Kommunen ska arbeta för en ökad materialåtervinning och goda möjligheter till återbruk. Kommunen ska komplettera men inte konkurrera med de möjligheter till återbruk som privata aktörer och stiftelser erbjuder. 

  Kommunen ska planera för bostadsområden med en hälsofrämjande närmiljö som har närhet till grönområden. 

  Borås Stad är en stor skogsägare. Kommunens skog är en viktig kolsänka som varje år binder stora mängder koldioxid. Skogsbruket behöver följa aktuella råd och rön för att optimera såväl koldioxidlagring som lönsamhet.  

  Använd fastighetstak och andra lämpliga ytor för solceller.