• Företagande och företagsklimat

  Företagande är grunden för vår gemensamma välfärd. De som arbetar betalar de skatter som finansierar bland annat barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva och starta företag.

  En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Den politiska ledningen i kommunen har ett övergripande ansvar att förbättra attityderna till företagande och skapa en förståelse för företagens situation och behov, inte minst bland kommunens anställda.

  Viktiga frågor för ett bra företagsklimat är att säkerställa tillgång till industrimark, förenkla regelverk och processer för företagen och säkerställa att Borås Stad inte konkurrerar med näringslivet på ett osunt sätt. Kristdemokraterna vill tillämpa utmaningsrätt i Borås. Det innebär att lokala företag kan begära prövning om en verksamhet som bedrivs i kommunal regi i stället kan utföras av en privat aktör, med bibehållen kvalité och utan att medföra ökad kostnad för kommunen. 

  Den gångna mandatperioden har Borås Stad sjunkit i mätningar som mäter hur näringslivet uppfattar förutsättningarna att driva företag i kommunen. Det är framför allt i bemötande som Borås Stad får låga betyg. Kommunen måste anta ett tydligare kundperspektiv. Det är viktigt att till exempel tillståndsansökningar behandlas korrekt, men man får inte glömma serviceaspekten och att ha ett rådgivande tillvägagångssätt i myndighetsutövningen. Vi ser också vikten av att tjänstemän som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med företag, får utbildning i företagandets förutsättningar och utmaningar. Det menar vi skulle kunna förbättra företagare upplevelse av tjänstemäns attityder till företagande.

  Detta vill vi genomföra:

  Med möjlighet till tidsbegränsad fri parkering i city kan attraktiviteten för korta besök i centrum öka vilket kan underlätta för butikerna i centrum.

  Borås har stort behov av ny industrimark i attraktiva lägen. Brist på industrimark kan leda till att vi behöver säga nej till företag som vill etablera sig i, eller om-etablera sig inom, kommunen. 

  Utmaningsrätt ger en privat entreprenör möjlighet att pröva om en verksamhet som bedrivs av kommunen, i stället kan bedrivas av en privat entreprenör med bibehållen kvalitet och till samma kostnad.

  I mätningar får Borås dåliga betyg när företag ska beskriva upplevelsen av politiker och tjänstemäns attityder till företagande. Vi vill att alla tjänstemän som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med företag, ska få utbildning i företagandets förutsättningar och utmaningar. 

  Det är uppenbart att Borås Stads kommunala bolag inte drivs på ett optimalt sätt. Vi vill öppna möjligheten för icke-politiska styrelseledamöter med rätt kompetens att ta plats i styrelserna. 

  En bolagsstyrelse med upp till 24 personer kommer inte kunna arbeta effektivt. Vi vill minska storleken på styrelserna i de kommunala bolagen rejält. 

  Vid elevers vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv. 

  Vi vill att myndighetsutövningen i kommunen ska inrymma ett kundperspektiv. Rådgivning ska föregå eventuella förelägganden.  

  Rättviksmodellen, som innebär att kommunal tillsyn faktureras först när tillsyn är genomförd och präglas av dialog, gick från utskälld till att ha blivit föredöme för kommuner som vill förbättra kommunikationen med sina företagare. 

  Kommunens verksamhet ska drivas på ett effektivt vis som gör att kommunen inte behöver ta ut onödigt dyra taxor för kommunala tjänster.  

  Servicekontoret fyller en viktig funktion i stadens krisberedskap. Servicekontorets omfattning och funktion behöver dock ses över för att begränsa områden där förvaltningen konkurreras med privata entreprenörer i staden. 

  Kommunstyrelsen utövar tillsyn över de kommunala bolagen ur en mängd aspekter. Till dessa aspekter bör läggas att de inte konkurrerar inom områden där andra aktörer kan verka.