• Grund- och gymnasieskola med kunskapsfokus

  Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap och därför är det viktigt att tydligt markera skolans kunskapsuppdrag. Genom utbildning kan elever utmanas, växa och ges goda förutsättningar för livet.  

  Målsättningen är en skola i Borås där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Skolan ska därför i enlighet med Kristdemokraternas personalistiska synsätt möta varje elevs förutsättningar i lärandet för att kunna uppnå kunskapsmålen i sin egen takt. Skolan ska skapa en kreativ lärandemiljö som stödjer och stimulerar eleven att utveckla alla sina förmågor för att uppnå kunskapsmålen och nå sin fulla potential.  

   

  Välutbildade och pedagogiskt skickliga lärare som får ägna sig åt undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Det ska finnas en tydlig karriärstege inom läraryrket där duktiga lärare ska kunna få högre befattningar och högre lön.   

  Skolans ledning är också viktig eftersom den sätter prägel på övriga medarbetare och elever. Det är därför viktigt att skolledare på alla nivåer får den utbildning och ges det stöd och den kompetensutveckling som krävs för att på ett professionellt sätt kunna leda sin verksamhet.   

   

  Vi kan konstatera att grundskolan i Borås under en längre tid inte tilldelats de resurser som krävs för att rektorer och lärare ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt 

  Kristdemokraterna vill genomföra en långsiktig satsning på grundskolan för att undvika breda nedskärningar i en redan svulten organisation. Detta görs möjligt genom sunda prioriteringar av skattepengarna och att Borås stad fokuserar på kärnverksamheten.  

   

  Individuella insatser för elever som inte når målen ska sättas in så tidigt som möjligt för att få bästa effekt. I dagsläget ökar andelen åtgärdsprogram i grundskolan inför åk 6 och åk 9, vilket tyder på att många insatser görs sent. Den specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en god lärandemiljö, särskilt för barn i behov av särskilt stöd. Sannolikheten att hamna i utanförskap är fyra gånger större bland de som klarar sig sämre i skolan än de som lyckas. Vinsten av att rädda en elev från livslångt utanförskap betalar merkostnaderna för hundratals insatser av detta slag.  

   

  Samarbete mellan vårdnadshavare, elev och skola är viktigt. Vårdnadshavare ska veta vilken roll och ansvar som skolan har samt vilken roll/ansvar de själva förväntas ha. Att se till att barnet får en bra kost och sömn ligger på vårdnadshavarens ansvar medan skolan har ansvar för det pedagogiska lärandet. Ett ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare kan förtydliga ansvarsrelationen.   

   

  Att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. Mångfalden av skolor, såväl avseende utförare som programinnehåll, ger den enskilda eleven möjligheter att få en utbildning som passar just henne/honom och stimulerar till förbättringar genom konkurrens. Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges lika förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 

   

  Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet och ska i så hög grad som möjligt utgå ifrån elevernas intressen, behov, framtidsplaner och möjligheter till personlig utveckling med en mångfald av studieinriktningar. Borås har en god bredd av både teoretiska och praktiska program och det vill vi slå vakt om. Kristdemokraterna vill utveckla olika former av lärlingsprogram i nära samverkan med det lokala näringslivet. Gymnasieskolan ska försöka möjliggöra för elever som vill ta ytterligare steg framåt att kunna läsa högskolekurser under sin gymnasietid. Detta bör kunna möjliggöras genom ett samarbete mellan skolan och Högskolan i Borås. Ett ökat samarbete med näringslivet kan ske genom att underlätta för studiebesök hos en verksamhet eller att skolan anordnar näringslivsdagar där olika verksamheter bjuds in till skolan för att presentera sin verksamhet och möjliggöra att kontakter knyts. Borås Stad ska aktivt uppmuntra lokala företag att ta emot studenter under sin APL/LIA.  

   

  Skolan ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande. Skolan ska visa på det civila samhällets möjligheter och betydelse för den personliga utvecklingen. 

   

  Vuxenutbildningen är viktig både för de som av olika anledningar behöver uppdatera sina kunskaper och för våra invandrare. Alla är inte motiverade att läsa under skoltiden och andra vill göra nya karriärval under livet som kräver kompletterande kunskaper. Utformningen bör möjliggöra att studierna kan kombineras med arbete. Svenska för Invandrare (SFI) är en viktig del av integrationsarbetet och det är viktigt att invandrare får tillgång till denna undervisning omgående, utan månaders väntetid samt även vid föräldraledighet (SFI med baby).   

  Detta vill vi genomföra:

  Under många år har grundskolorna inte fått tillräckliga ekonomiska resurser. Kristdemokraterna vill ytterligare utöka resurserna till grundskolan för att lärare och rektorer ska ha rimliga förutsättningar att ge våra barn en så god utbildning som möjligt.

  Eleven ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Under covid-19 pandemin utvecklades även möjligheten till digital kontakt med elevhälsan. Detta arbetssätt behöver man fortsätta arbeta med och vid behov utveckla.  

  Elever i grundskolan som inte beräknas nå kunskapsmålen inom ordinarie skolår ska närvara vid lovskola för att få bättre möjligheter att nå kunskapsmålen  

  Erfarenheter från andra kommuner visar att tidiga insatser gynnar barn i riskzon. Genom att minska byråkrati och tydliggöra rollfördelning kan vi ge bättre stöd till de barn och familjer som behöver det.  

  Satsningar på grundskolan får inte heller missa fritidshemmen och deras viktiga funktion. Därför behövs en riktad satsning för att öka andelen behöriga fritidspedagoger och för att ge dem redskap för en god verksamhet.  

  Borås Stad ska aktivt underlätta och erbjuda möjlighet för obehöriga lärare att under arbetsdagen studera för att få lärarlegitimation

  Borås Stad ska visa framfötterna när det gäller spetsutbildningar inom gymnasieskolan och aktivt ansöka om att få starta relevanta utbildningar samt utveckla samarbetet med näringslivet för att nuvarande spetsutbildningar fortsatt ska hålla en hög nivå  

  Det behövs särskilda undervisningsgrupper för elever med allvarligt socialt utmanande problematik. Detta skulle ge både lärare och klasskamrater arbetsro medan utmanande elever får möjlighet till utbildningen i en mer anpassad verksamhet.  

  Idag får alla gymnasieelever, oavsett hur nära sin gymnasieskola man bor, ett busskort. Det borde i stället utgå ifrån regelverket om att elever med 6 km eller mer till skolan ska få busskort. Det skulle spara 8 miljoner skattekronor som kan användas till undervisning.  

  Ansvarskontrakt är ett förväntansdokument där man tydliggör vilka förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan, men även vilka förväntningar exempelvis lärare kan ha på föräldrar. Dokumentet ska underlätta relationen mellan parterna, men även understryka varje parts roll och betydelse för en lyckad skolgång.  

  I dagsläget har Borås stad en målsättning att varje elev ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Det låter behjärtansvärt men orsakar flertalet problem. Ett stort problem är att antalet elever på populära program växer medan andra linjer nästan inte har några sökande. Ett annat problem är att det förminskar värdet i betygen från grundskolan som konkurrensmedel för att komma in på gymnasiet.  

  Studie- och yrkesvägledare i högstadiet ska informera om alla gymnasieutbildningar i Borås Stad, kommunala så som fristående. Samarbetet mellan högstadieskolorna och gymnasieskolorna behöver öka. Bättre möjligheter till klassvisa informationstillfällen samt informationsutbyte mellan skolor.  

  Kameraövervakning och ökad vuxennärvaro, till exempel genom ”klassmorfar”, kan bidra till en tryggare skolmiljö.  

  Underlätta och möjliggör stimulering till fysisk aktivitet i lektionssalar och utemiljöer. Detta kan till exempel vara ”Aktiva klassrum” med höj- och sänkbara bord, pilatesboll i stället för vanlig stol samt utegym eller hinderbana.  

  Återinför förberedelseklasser för nyanlända elever med syfte att ge dem en bättre start före de hamnar i en ordinarie klass.