• Omsorg om våra gemensamma resurser

  Som politiker har vi ett ansvar att förvalta våra gemensamma resurser i form av skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. Som politiker inkluderar detta också att fundera över vad som egentligen är kommunens ansvar och vad som bäst sköts av andra.  

  Utgångspunkten är att kommunen primärt ska syssla med kärnverksamhet (till exempel skola, förskola, lokala miljöfrågor, fritidsanläggningar, viss infrastruktur) samt ta hand om de som på olika sätt behöver hjälp och stöd. Alla andra frågor och verksamheter som kommun engagerar sig i ska prövas noggrant för att undvika både konkurrenssnedvridning mot det privata näringslivet och att skattepengar riskeras. 

  För att undvika slöseri med skattepengar vill vi ha en transparent kommunal organisation som kommuninvånaren lätt kan granska. Därför vill vi bland annat införa ett slöseribokslut. Det är ett årligt bokslut där kommunen själv redovisar kostnader som inte kan bedömas som ändamålsenliga. Vi vill också ha öppna böcker i kommunens redovisning, det vill säga att kommuninvånaren själva kan gå in och följa kommunens ekonomiska redovisning löpande. 

  Ett av de mest upprörande exemplen på skatteslöseri under den gångna mandatperioden är turerna med Kyllared. Vi vill att kommunens lokaler ska nyttjas på ett effektivt sätt. Tomma lokaler ska säljas. Innan långa hyreskontrakt på lokaler ingås, ska man alltid pröva vilka lösningar som finns bland kommunens egna lokaler. 

  Kommunen finns i första hand till för boråsarna. Därför är det viktigt att kommunens organisation är ändamålsenlig och effektiv. Vi vill minska antalet kommunala bolag, sälja av verksamhet som bättre kan utföras av en privat entreprenör och minska byråkratin.

  Detta vill vi genomföra:

  Tjänstegarantier tydliggör vilken service privatpersoner och företagare kan förvänta sig. En tjänstegaranti kan till exempel vara ett löfte om hur lång tid kommunen tar på sig för att behandla en ansökan om bygglov. Överskrids den utsatta tiden för behandling av ansökan, får den sökande tillbaka en del av ansökningsavgiften. 

  Ge boråsarna möjlighet att löpande kunna gå in och följa kommunens ekonomiska redovisning. 

  Inför ett årligt bokslut där kommunen själva redovisar kostnader under det gångna året som kan betraktas som slöseri med skattemedel. 

  Idag kan politiker som lämnar sitt uppdrag få ut en ersättning, även om de går direkt tillbaka till ett annat arbete. Det vill vi förändra. Inga dubbla ersättningar till tidigare politiker. 

  Kommunens egna lokaler ska vårdas och förädlas. Tomma lokaler som inte fyller en funktion ska säljas. Innan kommun ingår i långa hyresavtal för nya lokaler, ska möjliga alternativa i kommunens eget lokalbestånd först prövas. 

  Borås gör stora inköp varje år. Det behövs resurser för att identifiera upphandlingsområden där kommunens inköp och upphandling inte bedrivs på ett ändamålsenlig vis. 

  Borås Djurpark är oerhört viktigt som turistmål för Borås. Vi är inte övertygade om att kommunen är den som bäst driver en stor besöksanläggning som djurparken. Vi vill pröva vilken driftsform som hade gett bäst förutsättningar för djurparkens framtida utveckling. 

  Det är inte en kommunal uppgift att ha samarbeten med diktaturer. Borås Stad ska omedelbart avsluta samarbetet med staden Yancheng i diktaturen Kina. 

  Idag har Borås fem kommunala bostadsbolag. Det skapar onödiga kostnader i form av administration. Samtidigt är flera av bolagen små med begränsande muskler för nyproduktion av bostäder. Vi vill slå samman bolagen till ett bostadsbolag. 

  Kommunen ingår i otaliga förbund, samarbetsorganisationer och intresseorganisationer. Medlemskapen är inte sällan förenade med en kostnad. Vi vill att var och ett av dessa medlemskap utvärderas. Om de inte bedöms motiverade ska de avslutas. 

  Den kommunala byråkratin behöver minskas. Ett steg är att minska antalet kommunala styrdokument.

  Det kan inte vara kommunens uppdrag att äga fastigheter som finns i andra kommuner (Hofsnäs) eller hyra ut lokaler med förlust för skattebetalarna.

  Kommunen betalar en årlig hyressubvention i mångmiljonklassen till kongresshuset. Vi vill pröva en försäljning av kongresshuset till en privat aktör. 

  Det är inte en kommunal uppgift att driva en camping. Vi tycker Borås Camping borde säljas för att ge en privat entreprenör möjlighet att utveckla verksamheten. 

  Borås Stad är en stor skogsägare. En del av kommunens innehav är belägen i andra kommuner – till exempel i Svenljunga. Kommunen borde inte äga skog som finns i andra kommuner. 

  Kommunen borde sälja av tillgångar som inte används, så som tomma fastigheter, konst som inte används eller är bevarandevärde. 

  För att höja kännedomen om skattetrycket i Sverige vill vi att kommunen redovisar hela lönen och arbetsgivaravgifterna på de anställdas lönebesked.  

  Vi vill skapa incitament för anställda inom kommunen att själva komma med förslag på hur kommunens verksamhet kan bli än effektivare.