• Stadsplanering för en attraktiv stad

  Borås växer. De senaste åren har vi fått välkomna många nya invånare. Det goda samhället skapas i olika typer av gemenskaper – Familjer, föreningar, företag, skolor, samt alla de olika arbetsplatser som finns i Borås. Samtidigt ser vi en brist på bostäder som hämmar Borås utveckling. Borås behöver fler bostäder, men det får inte leda till ett ensidigt fokus på antalet bostäder utan också på hur och var de nya bostäderna byggs. Kommunen ska planera för miljöer där människor trivs och känner sig hemma.

  För att underlätta bostadsbyggande och företagsetableringar har Borås Stad ett ansvar i att ha korta handläggningstider, hög servicegrad och ett kundperspektiv. De planbeslut Borås Stad fattar påverkar människor på ett mycket påtagligt sätt. Dialog med medborgarna är därför av stor vikt. En positiv utveckling har skett här, vilken behöver fortsätta, för att de invånare som berörs ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Här sker en fortsatt satsning att närma sig medborgarna genom information, annonsering, inbjudan till samråd med mera.

  Kristdemokraterna Borås ser två specifika utmaningar i stadsplaneringen. Det handlar dels om att vi behöver ny industrimark i attraktiva lägen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna välkomna nya företag till Borås. Men även för att företag som redan finns i Borås ska kunna stanna här när företaget växer. Den andra utmaningen är bristen på tomter för småhus och villor. Vi vill prioritera fler detaljplaner som möjliggör för ökad småhusbyggnation.

  Vi ser stor vikt av att grönområden i Borås tätort bevaras och undantas från exploatering. Tillgång till grönska är en viktig pusselbit i att skapa goda boendemiljöer.

  I Borås ska vi både vårda den byggnation som är kulturhistoriskt betydelsefull, samtidigt som vi vågar utveckla staden. Det ska finnas plats för nya villaområden, mark för nya företag utan att för den skull hindra utveckling av nya bostäder och verksamheter i stadskärnan. I Borås skall man kunna välja om man vill bygga hus i lantlig miljö eller bo i en stadsmiljö med puls. Kommunen ska vara förutseende i stadsplaneringen, skapa goda förutsättningar för möten och marknadsföra staden

  Detta vill vi genomföra:

  Vi vill prioritera detaljplaner som innebär nya tomter för småhus och villor.

  Borås har stort behov av ny industrimark i attraktiva lägen. Brist på industrimark kan leda till att vi behöver säga nej till företag som vill etablera sig i, eller om-etablera sig inom, kommunen.

  För att lösa trafikknutar på Viared, samt skapa kortare restider för tung trafik behövs en ny av- och påfart vid Boråstorpet.

  Ett kvarterstorg i Brämhult skulle skapa en stadsdelskänsla och höja serviceutbudet i området.

  Genom att sälja delar av sitt lägenhetsbestånd kan de kommunala bostadsbolagen få kapital som kan användas för att öka takten för nyproduktion av hyresrätter.

  Det finns en stor efterfrågan på kolonilotter. Vi vill att kommunen bidrar till att skapa fler möjligheter för kolonilotter.

  Vid snöfall prioriterar idag Borås Stad snöröjning av cykelvägar, trots att väldigt få cyklar vintertid. Vi vill göra en omprioritering så att vinterväghållningen blir bättre på gator och gångvägar.

  Samhällsplaneringen behöver ta hänsyn till hur vi bygger ett samhälle med god tillgänglighet för äldre.

  Borås har ont om parkeringsplatser. Inte minst tack vare att vi vid bostadsbyggande tillåter att man kan räkna bort hur många parkeringsplatser som behövs om man bygger nära kollektivtrafik eller stimulerar cykling. Vi vill ändra reglerna så att antalet parkeringsplatser som krävs vid nybyggnation bättre motsvarar verkligheten.

  För att underlätta bygglovsprocessen vill vi se en fortsatt satsning på att utveckla e-tjänster.

  Många detaljplaner väntar på genomförande på grund av underkapacitet.

  För att öka säkerheten behöver hastigheten sänkas.