• Ett samhälle för alla

  Politiken ska vara medborgarnas företrädare där de mest utsatta alltid har störst rätt till det offentligas stöd. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv.

  Omsorgen ska ge stöd när det verkligen behövs, kunna stimulera de positiva krafter som finns hos varje person och stärka det egna ansvaret. Vi tror att människor kan växa när de förväntas ta eget ansvar, medan det offentliga samhället aldrig får hålla tillbaka eller orsaka att människor fastnar i olika bidragssystem.   

  Barns rätt till en trygg uppväxtmiljö är grundläggande princip för oss Kristdemokrater. Barn som inte är trygga hemma är de mest sårbara och utsatta i samhället, och behöver ofta samhällets stöd och skydd. Barn i familjer som är ekonomiskt utsatta deltar som regel i färre fritidsaktiviteter och föreningsliv än genomsnittet. Vi vill införa en så kallad ”fritidspeng” för dessa barn. Det är ett ekonomiskt stöd som bara används för att bekosta dessa barns idrotts- och kulturaktiviteter så att de kan delta i föreningslivet. Det menar vi skulle stärka barn i utsatta familjers förutsättningar i livet.

   

  LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättningen. Intentionen med lagstiftningen, om rätten till självbestämmande i sitt eget liv, är oerhört viktig att värna. Regeringens övervältring av kostnader för den personliga assistansen har inneburit stora kostnader för kommunen. Vi menar att det är viktigt att de kostnaderna inte leder till besparingar på daglig verksamhet eller andra områden som syftar till att ge personer inom social omsorg en meningsfull vardag.

  Vi tror att nycklarna till integration är språk och arbete. Borås Stad måste ha en god samverkan och strategi för att kunna hjälpa alla människor till ett liv i samhället. En aktiv arbetsmarknadspolitik, där människors resurser tas till vara är en nödvändig förutsättning.

  I Sverige och Borås har vi allvarliga problem med hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan ta sig uttryck i att man begränsas i hur man får klä sig, vara eller vem man får umgås med eller älska. Det kan ske genom såväl hot som våld. Det är avgörande att kommunens personal som arbetar med barn och unga har kunskap om vilka uttryck det hedersrelaterade våldet och förtrycket tar sig. För att kunna vidta rätt åtgärder för att motverka förtrycket, behövs kunskap om omfattningen. Vi vill därför att kommunen kartlägger omfattningen av hedersförtryck och våld i Borås.

  I Borås Stad pågår ett vräkningsförebyggande arbete, där vi kristdemokrater vill prioritera stöd till de familjer där det finns barn som hotas av vräkning. I frågan om hemlöshet vill vi även fortsatt arbeta mot en nollvision. ”Bostad först” är en viktig grund för trygghet, och ger en bas att växa och utvecklas i som människa – och för att kunna ta emot fortsatt hjälp och stöd för de svårigheter som orsakat att man har blivit hemlös. Det civila samhället, jämte ett antal ideella organisationer, har ofta engagemang och erfarenheter, som kan komplettera det offentliga stödet.  

  Detta vill vi genomföra:

  Vid beslut, som kan beröra eller påverka barn, ska barnens bästa alltid beaktas. 

  Familjer, med särskilda behov eller med givna önskemål, ska kunna ges stöd – och i form av fortlöpande utbildning eller fortbildning. 

  Kommunen behöver utveckla sitt arbete för att motverka det hedersrelaterade förtrycket. En viktig del är att få en uppfattning om omfattningen av hedersförtrycket.  

  Socialtjänsten ska särskilt fokusera på målgruppen äldre som riskerar att hamna i hemlöshet. I kommunens kartläggning av hemlöshet, ska äldre beaktas som särskild grupp. 

  Kommunen ska införa en stödform för att barn från familjer med särskilda behov ska kunna delta i föreningslivet. 

  Inga familjer med barn, ska kunna vräkas, innan barnens säkra och trygga boende har säkerställts.   

  Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) bör fortlöpande tecknas med kyrkor, ideella organisationer och föreningar. 

  Idag saknas tillgång till internet i flera av kommunens gruppbostäder. Det är oacceptabelt att en målgrupp som vill ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt, inte har tillgång till internet i sin bostad.

  Flera gruppbostäder saknar fullgott brandskydd med sprinklers. Trots förelägganden från Räddningstjänsten dras åtgärder av brandskyddet i långbänk. Det behöver åtgärdas omgående.

  Målgruppen av äldre, som är berättigade till LSS, saknar lämpliga Vård- och omsorgsboenden

  Det finns idag brist på LSS-boenden. Nya LSS-boenden behöver prioriteras i kommunens planarbete och investeringsbudget.

  Regeringens övervältring av kostnader för personlig assistans ska inte leda till besparingar på daglig verksamhet eller andra områden som syftar till att ge personer inom social omsorg en meningsfull vardag.