• Ett levande kulturliv

  Kultur, med utrymme för innovativa och nyskapande initiativ, ska innehålla Borås Stads breda kulturutbud, och kunna kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Kulturintresset ska kunna grundläggas i unga år och det är därför viktigt att barn och ungdomar tidigt kan komma i kontakt med, och får möjligheter, att pröva på olika former av kultur. Kulturskolan är i detta avseende en viktig och betydelsefull del av kulturutbudet, som vi kristdemokrater anser bidrar till en väsentlig utvecklingspotential för barn, ungdomar och vuxna. 

  Resursavsättningen, med såväl kort- som långsiktiga perspektiv och med beaktande av samhällsnyttan, ska baseras på rimliga ekonomiska förutsättningar – där givna traditioner och begränsningar ska vara grunden för en medveten planprocess. 

  Kulturen, i vid bemärkelse, med en väsentlig del i samtliga nämnders och bolags uppdrag och verksamheter, ska därmed kunna verka inom hela Borås Stad. 

  Folkbildningen, bland annat inom ramen för biblioteksverksamheten och inom föreningslivet, måste bevaras. Den allmänna biblioteksverksamheten, jämte skolbiblioteken, måste aktivt värnas. Befintliga mötesplatser är väsentliga lokaliseringar för utövande av breda kulturformer, för fortsatt folkbildning och som lokala kommunala informationscentraler, vilka därmed kräver särskilda insatser för stöd och utveckling.  

  Borås Stad, med omfattande stöd och i nära samarbete med Västra Götalands kulturnämnd (VGR), har under längre tid utvecklats till en viktig aktör inom kulturen, och har därmed uppnått betydande framgångar, såväl nationellt som internationellt – en utveckling som har gagnat Borås Stad väl. Dessa framgångar bör tas till vara och omsättas i målmedvetna planer för fortsatt utveckling av främst Borås Museum, Textilmuseet, Konstmuseet och Annelundsparken. 

  Detta vill vi genomföra:

  Utveckla såväl bredden som spetskompetenser inom all biblioteksverksamhet, samt överväg behoven av antalet bibliotek. 

  Utveckla systemet för rabatter till barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.  

  Samordning och reglering av stöd ska ske, ställd mot behoven och samhällsnyttan. 

  Tillgängligheten till kommunens anläggningar ska vara möjlig för alla, oavsett funktionshinder. 

  Idag är regeln att 1 % av kostnaden för nybyggnation ska användas till konst. Vi vill slopa denna regel och istället se över möjligheter att återanvända konst från kommunens samlingar före ny konst köps in.

  Borås stad har en stor konstsamling. Överblicken över denna är dock inte fullständig. Dessutom kostar såväl skötsel som förvaring av konsten. Vi vill att kommunens konstbestånd inventeras och det som vi inte själva vill behålla bör säljas.

  Syftet ska vara att förvalta väsentliga kulturbestånd, såväl konstföremål som artefakter eller särskilda miljöer. 

  Med utgångspunkt från 2018 års utredning ska en plan tas fram i syfte att utveckla muséet, överföra samtliga föremål och byggnader till Borås Stad, samt säkerställa att intresserade kulturföreningar kan bedriva sin verksamhet. 

  Den långsiktiga inriktningen, anpassad till publikutvecklingen, ska utvärderas tillsammans med hur den framtida ägarstrukturen ska se ut.

  Med grunden i genomförd analys 2021 ska en plan formas för Annelundsparkens framtida roll i Borås Stads parker. 

  Nuvarande månatlig avgift ersätts med en depositionsavgift.