• Dags för naturgas – för miljöns och företagens skull

  2004 bestämde sig till slut Kristdemokraterna Värnamo för att betrakta na­turgasen som en brygga till ett framtida, hållbart energisystem och därmed säga ja till en gasledning genom kommunen. Jag fick skriva motionen som lämnades in av hela fullmäktigegruppen.

  Motion till Värnamo kommunfullmäktige 2004-02-26

  Dags för naturgas – för miljöns och företagens skull

  Värnamo kommunfullmäktige har vid ett antal tillfällen ställts inför frågan om en etablering av inf­rastruktur för naturgas inom kommunens geografiska gränser. Hittills har kommunfullmäktige avslagit frågan.

  Det är viktigt att konstatera att det inte finns något motsatsförhållande mellan naturgas och bio­bränsle. Båda energislagen behövs och kompletterar varandra i det totala energiutbudet, och kan med fördel användas tillsammans i kraft- och fjärrvärmeverk. Vid de flesta industriella processer kan bio­bränsle inte ersätta olja eller kol. Idag används naturgasen huvudsakligen som ersättning för olja i indu­strier och bostäder, och istället för kol i kraftvärmeproduktion. I samband med transporter ersätter na­turgasen bensin och diesel.

  För att möjliggöra övergången till ett uthålligt energisystem där förnybara bränslen är huvudkompo­nenten i energitillförseln krävs en överbryggningspolitik där man kan fasa ut den stora mängd kol och olja som fortfarande används inom bostads-, industri- och transportsektorn. Därför bör vi betrakta na­turgasen som en brygga till ett framtida, hållbart energisystem och som ett tekniksteg som underlättar ökad användning av biogas och framtida användning av vätgas och bränsleceller.

  Den infrastruktur som krävs för naturgasöverföring går även att använda till att transportera biogas med, vilket innebär att en utbyggnad nu ger oss tid att etablera en mångfald anläggningar för lokal bio­gas­produktion. Nu när Värnamo blir till ett center för europeisk biogasforskning i Europa skulle det un­derlätta för flera av forskningsprojekten att ha tillgång till naturgas. Dessutom finns det ett antal fö­retag i vår kommun som efterfrågar, och skulle vara betjänta av att ha tillgång till, naturgas i sina pro­cesser.

  Värnamo ska vara en möjligheternas kommun, en kommun där det är möjligt att använda en mångfald uthålliga energislag. Vidare ska vi värna om våra lokala företag och deras möjligheter att kon­kurrera på lika villkor med företag i andra kommuner. Det är i detta perspektiv vi ska betrakta en natur­gasutbyggnad i vår kommun.

  Härmed föreslår vi Värnamo kommunfullmäktige

  att ompröva tidigare ställningstaganden angående infrastruktur för naturgas i Värnamo kom­mun.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige