• Ett tryggare Haninge

    För att Haninge ska upplevas som en attraktiv kommun krävs det att medborgarna upplever kommunen som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv; alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och förbättra belysning till att bekämpa organiserad brottslighet samt förebygga droganvändning.

    I grunden handlar trygghetsarbetet om ett samhälle där medborgarna känner tillit – till varandra men också till samhället. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras människor i att känna tillit, ansvarstagande och civilkurage. Därutöver krävs en mängd direkta insatser för att utforma ett tryggare Haninge, men vi menar att den mest effektiva åtgärden för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet är att göra tidiga riktade insatser mot familjer.

    Haninge kan bättre

    I likhet med andra kommuner i Stockholms län så har Haninge utmaningar med otryggheten. Haninge kommun har två kommundelar som idag klassificeras som utsatta områden. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där kriminella grupperingar är aktiva. Det vill vi kristdemokrater ändra på. Därför vill vi se fler kommunala trygghetsväktare och fler trygghetskameror men också ett starkare samarbete mellan socialtjänst, skola och polis i syfte att säkerställa till ett tryggare Haninge.

    Att ha blivit utsatt för ett brott kan skapa ett stort trauma för den enskilda individen och vi i kommunen behöver göra vad vi kan för att brottsoffer ska få upprättelse.

    I arbetet för ett tryggare Haninge är de förebyggande insatserna helt centrala. Målet ska vara att tidigt förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap och kriminalitet. Föreningsdriven nattvandring och fältassistenter bidrar till att skapa förtroende för vuxenvärlden hos unga vilket är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. En långsiktig samverkan mellan många aktörer är nödvändig för att kunna bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen men också för att säkerställa trygga miljöer här och nu.

    ett tryggare Haninge

    Kristdemokraterna i Haninge anser att:

    • De kommunala trygghetsväktarna ska permanentas och utökas.
    • Kommunen ska aktivt verka för möjligheten att sätta in ordningsvakter vid behov.
    • Kommunen ska sätta upp fler trygghetskameror på särskilt utsatta platser.
    • Arbetet med att se över gatu- och parkbelysningen i kommunen ska fortsätta.
    • Trygghetsperspektivet ska vara integrerat i stadsplaneringen för att skapa trygga bostadsmiljöer.
    • Låta barnen lära känna polisen – polisen ska besöka Haninges skolor samt andra verksamheter med barn och ungdomar regelbundet.
    • Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.
    • Kommunen ska utveckla stöd och hjälp till brottsoffer.

    Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här