• Grund- och gymnasieutbildning

  När det fungerar som bäst ska skolan både förmedla kunskap för ett liv på arbetsmarknaden och kunskap som utvecklar förmågan till tankar om moral och etik. Det är också självklart för oss att allmänbildning ska främjas i grund- och gymnasieutbildning.

  Det är ett faktum att engagerade föräldrar ger bättre skolresultat, medan barn med frånvarande föräldrar tenderar att prestera sämre i skolan. Haninges föräldrar måste därför ta sitt ansvar, men inte enbart genom att se till att deras barn gör sina läxor. De måste också förmedla att skolan är viktig, att dess regler är till för att följas och att andra elever ska bemötas med respekt. Vår familjepolitik för mer tid för barnen skapar också förutsättningar för bättre skolresultat och mindre psykisk ohälsa bland barnen. Alla elever ska vid behov snabbt komma i kontakt med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare. Därför vill vi stärka elevhälsans förebyggande arbete. Kristdemokraterna i Haninge vill se en skola där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.

  Värdegrundsarbete för att motverka dåliga attityder och antisocialt beteenden är viktigt. Tydliga ordningsregler med påföljder för den som bryter mot reglerna är avgörande för att skapa bättre ordning och reda. För en god arbetsmiljö är det också viktigt med fräscha och rena lokaler. De elever som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan. Lärare med en fast hand och ett varmt hjärta är ovärderliga resurser.

  grund- och gymnasieskola

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Kristdemokraterna ska verka för mindre grupper i grundskolan.
  • Målet ska vara att fler elever blir antagna till gymnasieskolan jämfört med idag.
  • Haninge ska arbeta för att meritvärdet i Haninges skolor ska öka.
  • Tryggheten för lärare, elever, föräldrar och skolpersonal ska öka.
  • Haninges grundskolor ska certifieras i kunskap om NPF.
  • Kommunen ska aktivt arbeta för att rekrytera behöriga lärare.
  • Elevhälsan ska förbättras.
  • Kommunen ska verka för att fler privata utförare bygger och driver skolor i kommunen.
  • Kommunen ska ha tidig uppföljning av studieresultaten samt kunna erbjuda sommarskola vid behov.
  • Nära samarbete ska finnas mellan skolan och Haninges näringsliv.
  • Alla elever på högstadiet ska erbjudas prao som organiseras och samordnas av skolan.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för såväl skolledare och lärare som för övrig personal i skolan.
  • Gymnasieskolan ska erbjuda lärlingsutbildningar i olika. Detta bör ske i nära samarbete med företagen.
  • Den arbetsplatsförlagda utbildningen på gymnasiets yrkesprogram ska stärkas.
  • Det ska skapas gemensamma överenskommelser mellan kommunen och olika branscher i syfte att uppmuntra elever att fullborda
  • Yrkesvuxenutbildningar ska erbjudas för att utveckla den enskilde för att lättare kunna matcha näringslivets behov.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här