• Fria och trygga familjer

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för att Haninge kommun ska fungera väl. Ingen familj är den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjer och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Vår uppgift är att ge stöd i detta utan att leverera byråkratiska ovanifrån-lösningar.

  Den öppna förskolan är en gott exempel på en mötesplats för barn och föräldrar, men det är också en plats för integration. Här kan utrikes födda utveckla sin svenska och stärkas i sin föräldraroll men också få information om hur man snabbare kan bli en del av det svenska samhället. Lägg därtill familjecentraler och föräldrarådgivningar som är viktiga arenor för att stödja och stärka familjer. Alla dessa åtgärder är tillsammans viktiga insatser för att kunna bryta segregationen i vårt samhälle.

  Med fria och trygga familjer kan Haninge ha en långsiktigt positiv utveckling som spiller över på de flesta andra områden; det bidrar till bättre studiero i skolan, mindre kriminalitet i samhället men också en bättre mellanmänsklig respekt och hänsyn. Fria och trygga familjer lägger grunden för ett trevligare samhälle att leva i. Därför har Kristdemokraterna på både lokal och nationell nivå alltid pratat om vikten av välmående familjer.

  fria och trygga familjer

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Fler familjecentraler ska startas i kommunen.
  • Varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral.
  • Familjerådgivningen ska vara tillgänglig för alla ska erhållas inom max två veckor.
  • Föräldrastödsprogram finns och ska utvecklas.
  • Sociala insatser ska ha en familjecentrerad utgångspunkt.
  • Genom förebyggande åtgärder och hemmaplanslösningar förebyggs dyra institutionsplaceringar.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.