• Miljö och klimat

  Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Den handlar om att vi ska förvalta vår miljö på ett sätt som gör att vi kan lämna över vår planet till nästa generation i ett minst lika bra skick. Kommunen har en särskild roll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras genom aktivt miljö och klimat-arbete i flera delar av sin verksamhet. Energin ska vara fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer mänskliga och småskaliga samt naturresurser som tillvaratas i ett kretsloppstänkande.

  Haninge har en stor skärgård och flertalet natursköna områden. Vi behöver göra strategiska åtgärder för att rena våra vattendrag och sjöar. Kommunen ska också förbättra dagvattenreningen i syfte att bidra till en bättre vattenmiljö i kommunen. Kommunen ska även säkerställa att den vackra skärgårdsmiljön bevaras genom att förhindra vindkraftsanläggningar till havs.

  I dialog med sina bolag ska kommunen ska ständigt jobba med energieffektiviseringar i egna fastigheter och göra klimatsmarta val vid såväl ny- som ombyggnation. Det ska vara lätt att göra rätt för kommunens medborgare och därför ska det planeras för smart källsortering och lättillgängliga gång- och cykelvägar. Vid stadsplanering ska närhet till grönområden och gröna stråk aktivt arbetas med och tas hänsyn till.

  miljö och klimat

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Vattenkvaliteten i våra sjöar bör förbättras, inte minst i Drevviken.
  • I samverkan med företag och myndigheter ska vi tillsammans arbeta för att minska den negativa klimatpåverkan från kommunen i enlighet med uppsatta mål.
  • Kommunen ska inom ramen för sin egen verksamhet verka för minskad klimatpåverkan genom fossilfria transporter, energieffektivt byggande, effektiviseringar och optimeringar  av befintligt fastighetsbestånd samt omställning till fossilfri energi.
  • Lek- och skolmiljöer ska vara giftfria.
  • Kommunen ska uppmuntra medborgarnas resvanor i en hållbar utveckling samt utveckla gång- och cykelvägsnätet.
  • Kommunen ska bevara naturområden och förbättra renhållningen.
  • Vindkraftverk inte ska byggas i skärgården.
  • Kommunen ska verka för att badstränderna ska utvecklas.
  • Haninge aktivt ska motverka nedskräpning och klotter.
  • Vi ska verka för att bygga ut och tillgängliggöra bättre laddinfrastruktur.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.