• Stadsbyggnad

  Hur Haninge kommuns stadsbyggnad fungerar har stor inverkan på hur vår kommun utvecklas och upplevs. När bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma område skapas mångfald och mötesplatser för våra kommuninvånare. Genom att det skapas mer folkliv och mötesplatser så möjliggör vi att fler kan uppleva sig trygga i vår kommun.

  Bostadsbyggandet är en väsentlig del när vi utvecklar Haninge, men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs.  Nya omgivningar ska formges både effektivt och vackert samtidigt som kulturhistoriska byggnader ska värnas.

  Bostäder ska byggas för att möta människors varierande behov och önskemål. Vi behöver se  till att det byggs bostäder som våra kommuninvånare efterfrågar. Om vi inte bygger bostadsområden som är genuint eftertraktade riskerar vi att skapa nya utanförskapsområden. Därför ska kommunen inte enbart bygga bostäder på löpande band, utan bygga bostäder som människor faktiskt efterfrågar.

  Energiförbrukningen ska vara låg och sunda material ska väljas med låg miljöpåverkan så långt det är möjligt. Innergårdar och parker ska planeras för att bli mötesplatser för människor. Bottenvåningar bör så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser, restauranger och affärer. Detta för att skapa fler möten mellan människor och därmed öka tryggheten.

  I takt med att Haninge växer ska service och infrastruktur följa kommunens utveckling. Vi kommer att fortsätta att vara pådrivande i de regionala frågor som berör vår kommun, inte minst vad gäller kollektivtrafik, cykelbanor, vägar och byggandet av ett nytt närsjukhus. Det är helt avgörande för vårt fortsatta bostadsbyggande att det finns nödvändig infrastruktur och samhällsservice på plats innan vi bygger nya bostäder. Hela Haninge måste fungera.

  stadsbyggnad

  Kristdemokraterna i Haninge anser att:

  • Förenkla och snabba upp plan- och bygglovsprocesserna samt ha god markberedskap för att kunna bygga fler bostäder.
  • Förenkla och snabba upp kommunens hantering och beslut gällande Attefallshus.
  • I kommunens stadsbyggnad ska en variation av bostäder inkluderas.
  • I Tungelsta, Västerhaninge och Vendelsö ska det i huvudsak byggas småhus.
  • Att en arkitekturpolicy ska tas fram med hänsyn till kulturhistoriska miljöer.
  • Utveckla Poseidons torg och skapa möjligheter för fler restauranger, caféer och kulturaktiviteter.
  • Kommunens parkeringsstrategi ska förändras och onödiga p-avgifter avskaffas.
  • Kommunen ska verka för att Tvärförbindelse Södertörn byggs.
  • Kommunen ska verka för att en cykelväg byggs till Dalarö.
  • Kommunen ska verka för att det byggs en cykelväg till Berga.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.