• Kristdemokraternas Riksting 2015 – Vad hände ur seniorpolitisk synvinkel?

  Bild: Tommy Wiberg

  Bild: Tommy Wiberg

  Innan rikstinget öppnade lobbade vi och Ungdomsförbundet intensivt mot Partistyrelsens (PS) förslag att förbunden inte längre skulle få utse ordinarie ledamot i partiets styrelser, vare sig på distrikts- eller lokalnivå!PS backade från sin ståndpunkt och Rikstinget enades om att våra distrikts- och lokalavdelningsordförande framöver skall ha ordinarie plats med ersättare på respektive nivå! Ett glädjande beslut, som säkert kommer att visa sig värdefullt för partiet, i och med att vi kan bidra med vår erfarenhet och våra kunskaper, samtidigt som sammanhållningen inom partiet stärks!

  Rikstingets beslut att partiet skall verka för avveckling av Decemberöverenskommelsen har fått stort massmedialt genomslag, eftersom det påverkar den nationella politiken, framför allt i Riksdagen.

  Rikstingets beslut kring våra seniorpolitiska frågor kom inte alls att uppmärksammas på samma sätt. Det ställer oss inom Seniorförbundet inför nya utmaningar att driva de seniorpolitiska frågorna, såväl internt som externt. Vi behöver t.ex. arbeta vidare med vår motion om utökat arbete kring äldresjukvårdens framtida former och finansiering, eftersom den endast besvarades med att arbetet redan har pågått!
  Glädjande nog emottogs vår motion att PS skall verka för att fler audionomer utbildas, så att samhället mera effektivt skall kunna möta behoven från dem med nedsatt hörsel.

  För övrigt lyftes flera motioner rörande seniorpolitik. Använd gärna tankar och idéer från dessa i Ditt eget seniorpolitiska arbete. Du hittar Rikstingshandlingarna här https://www.kristdemokraterna.se/PaGang/Riksting/.

  Att motioner inte bifalls betyder inte att de är dåliga. Vi kan mycket väl använda dem i vårt fortsatta arbete!