• Redovisning av Seniorförbundets medlemsenkät våren 2012: Önskemål om medlemsmöten oftare, gärna i samverkan med partiet

  Sammanlagt 49 medlemmar i Seniorförbundet besvarade förbundets medlemsenkät våren 2012. Jag betraktar detta som ett gott resultat och vill på detta sätt tacka dem alla för deras värdefulla bidrag med synpunkter och förslag. Medlemsenkäten – med nio svarsalternativ – syftade till att fånga upp idéer bland medlemmar och förtroendevalda om hur förbundets verksamhet regionalt och lokalt kan ges ny energi för att engagera ännu fler i arbetet.

  Klicka här för att läsa sammanställningen av samtliga enkätsvar och synpunkter: Medlemsenkät 2012 – Sammanställning

  Här i korthet några high-lights om enkätresultatet. Flest röster fick följande fyra förslag:

  • Medlemsmöten varje/varannan månad med talare och diskussioner i aktuella frågor.
  • Starkare och tydligare stöd från partiet, t.ex. seniorpolitiska temadagar anordnade av seniordistriktet och partidistriktet tillsammans eller andra gemensamma projekt.
  • Besök oftare av företrädare för partistyrelsen, förbundsstyrelsen eller riksdagsgruppen.
  • Studiebesök och utflykter till intressanta samhällsprojekt.

  Bland särskilda förslag märks kravet på särskilda seniorlistor med äldre kandidater inför de allmänna valen 2014 samt vikten av att engagera yngre i förbundets verksamhet för att på så sätt garantera en god återväxt bland medlemmarna och de förtroendevalda. Lokalt arrangerade besök på äldreboenden finns också med i idéfloden liksom även soppluncher, musiktävlingar och sångstunder.
  Återigen tack för alla enkätsvar! Min enträgna önskan nu är att de förtroendevalda i förbundets distrikt och lokalavdelningar tar till sig resultaten av medlemsenkäten. Gärna i nära samverkan med motsvarande distrikt och lokalavdelning i partiorganisationen.

  Stockholm, den 26 juli 2012
  Med de bästa förbundshälsningar,
  Leif Hallberg