Arbetsmarknad och ekonomi

En jobbpolitik för fler i arbete

En av politikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, som ger fler jobb och ökad välfärd. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik är därmed starkt beroende av ett fungerande utbildningssystem och en näringspolitik som främjar företagande. Med fler sysselsatta kan fler försörja sig själva och därmed få mer makt över sina liv. Med fler sysselsatta skapas också resurser för att förstärka samhällsekonomin och därmed värna välfärdssystemen så att de som bäst behöver samhällets stöd också kan få detta.

Trots återhämtningen på arbetsmarknaden är det många av de tidigare uppsagda personerna som har svårt att få ett nytt arbete. Det rör sig framförallt om äldre, personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar och personer med otillräcklig kompetens. Dessutom finns det stora grupper unga och personer med utländsk bakgrund som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att bekämpa ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna. Huddinge kommun behöver också ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning.

Efterfrågan på kvalificerad personal ökar till både stora och små företag inom industrin och tjänstesektor. Huddinge kommun behöver därför i samverkan med arbetsförmedling och företag förbättra sitt matchningsarbete när många söker jobben men inte har rätt kompetens.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– Huddinge kommun i samverkan med näringslivet ska möjliggöra praktikplatser för att arbetslösa lättare ska komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden.
– gymnasieskolorna ska fortsätta uppmuntra fler elever att starta och driva företag, till exempel med stöd av Ung Företagsamhet.
– Huddinge kommun ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder som till exempel funktionsnedsättning, språksvårigheter till följd av utländsk bakgrund, sociala skäl eller personer som är i behov av rehabilitering.
– kommunen ska stödja och uppmuntra socialt företagande.
– Huddinge kommun genom bättre individuella bedömningar ska förbättra matchningen till de olika arbetsmarknadspolitiska programmen och åtgärderna.

Lokal och regional tillväxt – näringslivsklimatets betydelse

Ett bra näringsklimat med välmående företag som ger arbete är helt avgörande för välfärdens finansiering och tillväxten i våra kommuner. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. Detta arbete kräver en kommunledning som går före och agerar som det goda exemplet. För kommunen handlar det om att skapa sig en inblick i och för-ståelse för företagens situation och behov, men även att skapa förståelse hos företagen för kom-munens arbete. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att främja företagande.

Det är angeläget att kommunen har en god beredskap med färdig detaljplanerad mark att erbjuda vid nyetablering av företag liksom för utveckling och utökning av befintliga företag. Flemingsberg, Kungens kurva, Vårdkasen, Gladö och Länna är områden där vi vill se en stark företagsutveckling de närmaste åren.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs kvalitetsdeklarationer/garantier.
– det ska tas fram en policy samt riktlinjer för arbetet mot osund konkurrens.
– kommunen aktivt ska arbeta med företagsklimatet genom fortsatt utbildning, fler företagsbesök och utveckling av lotsfunktionen.
– det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och att det ska gå att följa upp vilken kvalitet som levereras.
– Huddinge kommuns framgångsrika satsning på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan fortsätter.
– utmaningsrätt ska införas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
– Huddinge kommun ska ha en god planberedskap för att snabbt kunna erbjuda mark för nya etableringar eller omlokaliseringar.
– företag med recycling-inriktning ges möjlighet att etablera sig i Gladö industriområde.

Kommunal ekonomi

En god kommunal ekonomi är en förutsättning för en väl fungerande kommun. Ett väl fungerande näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Alla verksamheter som kommunen finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

Kommunerna har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och långt fler yrkeskompetenser. Kommunen måste tydligt markera vad som är kärnverksamheter och vad som ingår i det offentliga åtagandet, politikens gränser. Man ska inte överta enskildas ansvar eller uppgifter, utan stödja den enskilde i sin vardag. Detta kallar vi för subsidiaritetsprincipen, det vill säga beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.

Trots att Kristdemokraterna i Huddinge har varit med och genomfört tre skattesänkningar sedan vi tog över makten 2007, betalar Huddinges invånare fortfarande en hög kommunalskatt. Vår ambition är att fortsätta sänka skatten med målet att nå en genomsnittsnivå i länet. Detta ska ske på ett ansvarsfullt sätt utan att försämra kvaliteten i verksamheterna.

All hantering av skattebetalarnas gemensamma resurser ska ske på ett öppet, transparent och korrekt sätt med tydliga regler och riktlinjer för de anställda. Arbete med frågor om etik, moral och goda värderingar ska ständigt hållas levande i hela organisationen.

KRISTDEMOKRATERNA VILL ATT

– kommunen ständigt prövar verksamheten så att den drivs med hög kvalitet med hänsyn tagen till kostnaderna för att undvika alltför högt skatteuttag av medborgarna.
– välfärdstjänsterna ska kunna levereras med en mångfald av utförare, bl.a genom att använda LOV (Lagen om valfrihetssystem), utmaningsrätt och LOU (Lagen om offentlig upphandling).
– det utfärdas tydliga kommunala kvalitetsdeklarationer/garantier för kommunens tjänster, med tydligt besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
– karriärutveckling, kompetenshöjning och fortbildning ska utvecklas för såväl anställda som arbetsledare/chefer.
– orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män inte ska förekomma – lika lön för lika arbete.
– Huddinge kommun ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och ekonomiska etiska krav i all upphandling.
– ett värdegrundsarbete ständigt ska hållas levande i hela kommunorganisationen.