• Integration och samhällsgemenskap

  ”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 105.)

  Denna värdegrund skapar förutsättningar för att nyanlända blir en del av sitt nya land. Segregation är ett hot mot samhällsgemenskapen. Det betyder att en misslyckad integration är ett misslyckande för hela samhället. Samhällsgemenskapen minskar risken för att parallellsamhällen uppstår.

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar för sig själv och för hela samhället. Delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för en god samhällsgemenskap.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • att kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
  • att SFI-undervisning och samhällsorientering ska erbjudas asylsökande och nyanlända samt i möjligaste mån kombineras med praktik, arbete eller utbildning.
  • att SFI-undervisning och samhällsorientering ska erbjudas asylsökande och nyanlända även under föräldraledighet.
  • att lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska eller svenska som andraspråk.
  • att samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar som ligger till grund för det svenska samhället t.ex. jämställdhet, demokrati samt sociala och etiska koder.
  • att kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.
  • att det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.
  • att genomgången SFI-undervisning och samhällsorientering ska vara en förutsättning för att få försörjningsstöd.
  • att försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, t.ex. jobb eller studier.