• Trygghet och personlig säkerhet

  ”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 37.)

  För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan.

  I grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • att kommunen ska inrätta ett särskilt insatsteam med uppgift att söka upp och hjälpa föräldrar som behöver stöd för att hantera barn i risk att dras in i kriminell verksamhet.
  • att arbetet med sociala insatsgrupper som i samarbete mellan socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola ska hjälpa ungdomar att sluta begå brott.
  • utveckla kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar.
  • utveckla avhopparjour dit personer som vill lämna gängkriminaliteten kan vända sig, i samarbete med andra kommuner och civilsamhället för att möta behoven.
  • att årliga trygghetsplaner tas fram för centrum- och stationsnära miljöer för att säkra att miljöerna upplevs som trygga.
  • att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att skapa miljöer som upplevs otrygga.
  • införa föreningsdriven nattvandring där föreningarna får ett ekonomiskt bidrag för varje pass som de går ut och nattvandrar.
  • anlita fler ordningsvakter och trygghetsvärdar på kvälls- och nattetid.
  • sätta upp fler trygghetskameror i kommunens offentliga miljöer.
  • att åtgärdstiderna för skadegörelse och belysning ska förkortas och prioriteras.
  • att klotter ska avlägsnas inom 24 timmar från att felanmälan registrerats, för att minska upplevelsen av otrygghet.
  • att samarbetet mellan skola och polis bör utvecklas på sikt med en specifik polis knuten till varje skola som på det sättet blir känd för eleverna.
  • att personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på och agera vid radikalisering, hedersbrott och våld i nära relationer.
  • att fritidsgårdar ska erbjuda aktiviteter riktade till unga kvinnor respektive unga män för att öka deras trygghet.