• Jobb och näringsliv

  ”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 126.)

  Den politiska ledningen har ett övergripande ansvar att förbättra attityderna till företagande och skapa en förståelse för företagens situation och behov. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden.

  Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens.

  Alla ska ha rätt att jobba hundra procent av sin förmåga. Fler måste ha ett jobb att gå till.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • verka för att nya inkubatorer och coworking-kontor etableras i kommunen.
  • att kontor ska prioriteras i kommunens markplanering i centrala och kollektivtrafiknära lägen där det finns potential till många nya arbetsplatser, framför området runt Flemingsbergs station.
  • att kommunen arbetar aktivt och systematiskt för att möjliggöra strategiska företagsetableringar.
  • att kommunen ska ha god planberedskap för att snabbt kunna erbjuda mark för nya etableringar eller omlokaliseringar.
  • att kommunen ska underlätta för innovationer och nya innovativa företag genom innovationssystem där olika aktörer från näringslivet, universitet och det offentliga samverkar.
  • ge företag med recycling-inriktning möjlighet att etablera sig i Gladö industriområde.
  • att kommunens service till fastighetsägare ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier för markanvisningar, planbesked, besked i tillståndsärenden etc. med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • att kommunens grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis genom Ung Företagsamhet.
  • att försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, t.ex. jobb eller studier.
  • underlätta för kommunens anställda att fortsätta jobba efter 67 års ålder.