• En bra start: Familj och Förskola

  ”Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 91.)

  ”Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 77.)

  Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet.

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I familjen kan barnet få en villkorslös, men inte kravlös, kärlek. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

  Idag ser vi emellertid hur många politiker vill styra och lägga sig i hur familjer väljer att utforma sin vardag. Det vill vi motverka. Vi ser också hur vardagen för många familjer är svår att få att gå ihop. Stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att familjerna ska få möjlighet att utforma livet så att vardagen fungerar.

  Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för barnens skull.

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande.

  Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • införa ett tak om max 12 barn per småbarnsgrupp i förskolan, att minska barngruppernas storlek i förskolan ska prioriteras framför att erbjuda barn till föräldralediga fler timmar i förskolan.
  • införa en e-tjänst för ansökning till förskolan där föräldrar kan se kötid och köplats.
  • öppna en ny familjecentral i Segeltorp, Kungens kurva, så att familjecentraler med öppen förskola finns i alla delar av kommunen.
  • utveckla kommunens familjecentraler bl.a. genom nya lokaler i Flemingsberg och centrala Huddinge.
  • att familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att även ta hand om egna och anhörigas barn.
  • att familjedaghem ska erbjudas i alla delar av kommunen.
  • att en servicegaranti i form av ekonomisk kompensation ska utgå om förskoleplats inte garanteras inom fyra månader.
  • öppna fler nattis, dvs. förskola på obekväm arbetstid.
  • att alla förskolor i kommunen ska vara giftfria.
  • att all pedagogisk personal i den kommunala förskolan ska ha relevant pedagogisk utbildning och ges möjlighet till personlig kompetensutveckling.
  • utveckla samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin så att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.
  • införa ett föräldraskapsstöd i samarbete med regionen, som redan i tidigt skede kan ges till familjer som behöver hjälp på grund av bråk eller konflikter mellan skolbarn och föräldrar, efter förebild från ”Hamnen” i Gustavsberg.
  • att föräldrarådgivning ska erbjudas på samtliga skolor i kommunen.
  • att familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla huddingebor och att samtal ska erhållas inom max fyra veckor.