• Jämställdhet

  ”Grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors lika absoluta och okränkbara värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential. Jämställdhet är att människor, oavsett kön, har makt att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 83.)

  Genom historien har män och kvinnor behövt strida för rätten att bli betraktade som tillfullo sina egna. Mot livegenskap och mot omyndigförklaranden. Kvinnor har också behövt strida för att de villkor och behov de möter så som kvinnor blir tillgodosedda och högre värderade av samhället.

  Att kvinnor har samma rätt som män att både bli betraktade fullt ut som egna personer och rätten att få de behov de har utifrån sina unika förutsättningar tillgodosedda är grunden för vad vi kristdemokrater menar med jämställdhet. Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Vi vill betona förutsättningarna snarare än att styra utfallet, vilket innebär en acceptans för att alla inte väljer lika.

  Bland våra politiska motståndare är det dock populärare att verka för utopiska projekt med framtida mål om matematisk jämställdhet eller upplösning av könen. Kristdemokraterna vill i stället möjliggöra mer frihet för kvinnor här och nu. Vi är en röst för verklighetens kvinnor.

  De perspektiv vi lyfter handlar om vardagsmakt och delaktighet. Vårt fokus är att lösa de problem som verklighetens kvinnor brottas med dagligen. Det handlar om kvinnors rättmätiga krav på att fullt ut vara en del av samhällsbygget och på att kunna lita på Sverige.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • införa en nollvision mot våld i nära relationer.
  • stödja öppnandet av ett föreningsdrivet tehus för kvinnor, dvs. en interkulturell mötesplats där många kommer från starka patriarkala familjeförhållanden.
  • att fler jourlägenheter ska tillskapas i kommunen för att tillgodose akuta sociala behov, t.ex. för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
  • fortsätta utveckla samarbetet med den lokala kvinnojouren.
  • att personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på och agera vid radikalisering, hedersbrott och våld i nära relationer.
  • att fritidsgårdar ska erbjuda aktiviteter riktade till unga kvinnor respektive unga män för att öka deras trygghet.
  • utöka kommunens stödgrupper för barn med verksamhet speciellt riktad mot unga tjejer.
  • öka utbudet av sport och fritidsaktiviteter specifikt riktade till unga tjejer.
  • bevara valfriheten inom de kommunala tjänsterna, så att huddingeborna har frihet att själva välja hur de vill kombinera karriär och familjeliv.