• Kultur och fritid

  ”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 29-30.)

  Huddingeborna ska inte bara vilja bo här, de ska också vilja leva här. Detta förutsätter att människans andliga, själsliga och fysiska behov ges utrymme. Det är inte kommunens sak att fastställa hur dessa behovs ska uttryckas och mättas, men det är en politisk uppgift att skapa förutsättningarna. Oftast kan detta ske genom förenings- och församlingslivet, det som vi kallar för civilsamhället. Genom ett rikt förenings- och församlingsliv motverkas ensamheten i alla åldrar och samhällsgemenskapen främjas.

  Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling. Kulturupplevelser är viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Tillgång till kultur bidrar till att skapa en meningsfull fritid och livskvalité.

  Barns rätt till kultur är dessutom lagstadgad enligt Barnkonventionen. Barn som läser och deltar i kulturella verksamheter genom livet är mer benägna att engagera sig för samhället och i lägre grad hamna i utanförskap.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • införa ett fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det föreningslivet samt kulturskolan.
  • öka utbudet av sport och fritidsaktiviteter specifikt riktade till unga tjejer.
  • att nolltaxa även i fortsättningen ska tillämpas för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsvariationer.
  • införa fritidskort för äldre i samarbete med lokala företag och föreningar.
  • bygga en ny simhall, med en 50-meters bassäng.
  • bygga en ny idrottshall med inriktning gymnastik.
  • att nya bibliotek ska byggas i Huddinge centrum, Flemingsberg och Kungens kurva.
  • att kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska byggas på ett sådant sätt att de enkelt kan göras tillgängliga för föreningslivet.
  • ha fler offentliga toaletter.
  • utveckla en plattform eller mobilapp där information om aktiviteter och fritidsmöjligheter i kommunen görs lättillgängligt.
  • att lika villkor ska råda mellan den kommunala kulturskolan och kulturskola i annan regi, t.ex. studieförbund eller andra delar av civilsamhället.
  • att stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande, förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • att civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, kyrkor och andra organisationer ska ha en betydande roll inom kommunens kultur- och fritidsverksamhet.