• Stadsbyggnad och infrastruktur

  ”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 101.)

  Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När samhället planeras bör vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande miljö. Det är viktigt att ha en planering för hela kommunen, inte bara tätorterna.

  Att ha en bostad och en plats att kalla sitt hem hör till en av människans grundläggande behov och rättigheter. Det är där man känner trygghet. Kristdemokraterna är beredda att ta de beslut som krävs för att fler ska få någonstans att bo.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • prioritera byggandet av fler småhus i kommunen för att möta den stora efterfrågan på denna typ av boende.
  • att översikts- och detaljplanerna tydligt ska ange i vilka områden den ursprungliga karaktären av villa- och trädgårdsstad ska bevaras.
  • att kommunen ska köpa tillbaka den mark inom kommunens gränser som Stockholms stad äger idag.
  • anställa en stadsarkitekt med ansvar att bevaka den estetiska utformningen av all ny bebyggelse.
  • att arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas.
  • att nya stadsdelar ska planeras för både bostäder, arbetsplatser, kommersiella aktiviteter och rekreation, i Kungens Kurva, Flemingsberg, centrala Huddinge och Loviseberg.
  • att förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsvariationer ska finnas med tidigt i planarbetet.
  • genomföra en fortsatt satsning på upprustning och nybyggnation lekplatser och bostadsnära parker.
  • att förtätning i stationsnära lägen bör övervägas vid stadsplaneringen då det bidrar till en levande kommun och dessutom utnyttjar befintlig infrastruktur.
  • att all stadsbyggnad och allt planarbete ska ta hänsyn till kommande klimatförändringar och den påverkan dessa kommer att ha på dagvatten, avrinning osv.
  • att all planering ska ta särskild hänsyn till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer.
  • att Huddingevägen ska läggas i tunnel eller tråg i Flemingsberg och Stuvsta för att minska barriäreffekter och buller.
  • att det byggs bullerskydd längs E4:an, Huddingevägen och Nynäsvägen.
  • uppmuntra till elektrifiering av biltrafiken genom t.ex. laddinfrastruktur och parkeringsmöjligheter.
  • bygga bort underhållsskulden i det kommunala vägnätet, för att fixa potthålen m.m.
  • att Tvärförbindelse Södertörn ska börja byggas omedelbart.
  • införa busslinjer mellan Mellansjö-Högmora och Solgård-Flemingsberg.
  • tillgänglighetsanpassa samtliga gångvägar, övergångsställen och hållplatser för kollektivtrafiken så att Huddinge fortsätter vara en barn- och äldrevänlig kommun.
  • anlägga gång- och cykelväg längs Österleden.
  • att utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägnätet ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar, t.ex. genom sopsaltning av cykelvägnätet samt bättre infartsparkeringar för cykel vid pendeltågs- och tunnelbanestationerna i kommunen.
  • värna det kommunala vetot vid ansökning om etablerandet av vindkraftparker.
  • att kommunens service till fastighetsägare ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier för markanvisningar, planbesked, besked i tillståndsärenden etc. med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.