• Socialt ansvarstagande

  ”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 68.)

  ”Medmänsklighet och kärlek är grundläggande värden som inspirerar till solidaritet. Solidaritetsprincipen motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet de utsatta. Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 95-96.)

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsvariation men även personer som på olika sätt hamnat i ett utanförskap eller en social utsatthet.

  Den egna familjen är alltid nödvändig, men ofta inte tillräcklig, för att klara av alla utmaningar. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person. Det personliga ansvaret ska alltid vara en utgångspunkt.

  Många personer som lever med missbruksproblematik eller beroendesjukdom känner stor skuld och skam. För att inte stigmatisera någon är det därför viktigt att konstatera att beroende är en sjukdom, inte resultatet av ett bristande karaktärsdrag.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • att ”Bostad först”-modellen ska vara ett alternativ i kommunens arbete mot hemlöshet.
  • att fler jourlägenheter ska tillskapas i kommunen för att tillgodose akuta sociala behov, t.ex. för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
  • att kommunen i sin bostadsplanering ska säkerställa tillgången på bostäder med rimlig hyresnivå för personer med olika funktionsvariationer.
  • att kommunen systematiskt ska arbeta för att stödja barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer, från förskola till gymnasieskola, för att kraftigt öka andelen som går ut gymnasiet med fullständiga betyg.
  • att praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet, utifrån personens förmåga och förutsättningar samt att daglig verksamhet ska arbeta för att fler går från verksamheten till ordinarie arbete.
  • starta fler dagliga verksamheter inom LSS som stödjer återbruk, återvinning och cirkulär ekonomi.
  • att samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.
  • utveckla det aktiva arbetet för att motverka risk och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande med särskilt fokus på barn och unga.
  • utveckla samverkan med näringsliv och statliga myndigheter för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd, t.ex. genom en utveckling av ”100 Huddingejobb”.
  • att försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, t.ex. jobb eller studier.