• Äldreomsorg

  ”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 59.)

  Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

  Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort.

  Om man flyttar till ett boende för äldre, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende, ska man få behålla sina vanor. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • att Huddinge ska bli en äldrevänlig kommun och ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner.
  • att alla över 85 år ska garanteras plats i någon form av anpassat boende t.ex. seniorboende eller trygghetsboende, när personen själv bedömer att behovet finns.
  • bygga minst 500 nya anpassade bostäder för äldre inklusive seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden fram till år 2030.
  • införa fritidskort för äldre i samarbete med lokala företag och föreningar.
  • öka samarbetet mellan äldreomsorg och förskola/skola för att minska den ofrivilliga ensamheten.
  • utveckla samarbetet med civilsamhället för att minska det digitala utanförskapet, gärna via t.ex. SeniorNet Huddinge.
  • skapa en demensvänlig kommun genom att utbilda olika samhällsaktörer om demenssjukdomar och bemötande av personer med demenssjukdom t.ex. butikspersonal, polis, ordningsvakter, bibliotekarier, brandmän osv.
  • skapa stödfunktioner för personer med demenssjukdom och deras närstående för att hjälpa dem att hantera vardagen.
  • skapa mötesplatser för personer i tidiga skeden av demenssjukdom som har behov av att möta andra i samma situation.
  • införa riktat stöd och aktiviteter till äldre med olika diagnoser t.ex. demenssjukdomar.
  • öka andelen fastanställd vård- och omsorgspersonal.
  • utveckla vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter.
  • inrätta en medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) för att utveckla och säkra kvaliteten i kommunens rehabiliteringsarbete.
  • att det ska finnas en medicinskt ansvarig läkare (MAL) eller likvärdig medicinsk kompetens inom kommunens äldreomsorg.
  • att all personal inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning och ges möjlighet till personlig kompetensutveckling.
  • att all personal som jobbar vårdnära ska kunna kommunicera på god svenska i både tal och skrift.
  • att kommunen ska öppna upp för innovationer och ny teknologi som ökar trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärker integritet och självbestämmande för de äldre t.ex. genom mobila trygghetslarm, toaletter och duschar som gör att den äldre klarar sig själv samt sängar som hjälper den äldre att själv kunna lägga sig eller stiga upp.
  • att kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta samt innehålla tydliga besked om vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.
  • bevara rätten att välja utförare inom kommunens äldreomsorg.
  • kommunalisera hemsjukvården inklusive hemrehabilitering och hjälpmedelshantering.
  • erbjuda förebyggande hembesök för alla 75-åringar och 85-åringar för att bl.a. motverka fallolyckor, gärna i samband med regionen.
  • samverka med regionen för att inrätta mobila team med läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk kompetens för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad till multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • skapa ett gemensamt valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden i hela Stockholms län.