• Miljö och klimat

  ”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 137-138.)

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar.

  Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • värna om kommunens naturreservat som orörd natur, t.ex. ska ”brandvägen” genom Gömmarens naturreservat inte öppnas upp för trafik.
  • ge företag med recycling-inriktning möjlighet att etablera sig i Gladö industriområde.
  • göra sjön Trehörningen badbar igen.
  • anlägga gång- och cykelväg längs Österleden.
  • prioritera utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet inom kommunens infrastruktursatsningar.
  • att kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden, gång- och cykelvägar.
  • införa busslinjer mellan Mellansjö-Högmora och Solgård-Flemingsberg.
  • uppmuntra till elektrifiering av biltrafiken genom t.ex. laddinfrastruktur och parkeringsmöjligheter.
  • värna det kommunala vetot vid ansökning om etablerandet av vindkraftparker.
  • starta fler dagliga verksamheter inom LSS som stödjer återbruk, återvinning och cirkulär ekonomi.
  • att återbruk, återvinning och cirkulär ekonomi ska vara viktiga perspektiv vid kommunens inköp och upphandlingar.
  • uppdatera kommunens handlingsplan för giftfria förskolor.
  • att all stadsbyggnad och allt planarbetet ska ta hänsyn till kommande klimatförändringar och den påverkan dessa kommer att ha på dagvatten, avrinning osv.