• Ekonomi och digitalisering

  ”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 115.)

  Politik måste vara något mer än att räkna pengar och ha ett kameralt tänkande. För att kunna skapa ett gott samhälle måste det finnas en ekonomi som ger de politiska visionerna muskler. Det är ett välfungerande näringsliv och fler personer i arbete som genererar de skatteintäkter som gör det möjligt med en god välfärd för alla.

  Kommunen har över tid fått ett allt större åtagande med allt högre förväntningar ifrån invånarna. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Det handlar om att dels göra saker rätt, dels om att göra rätt saker.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • sänka kommunalskatten till en genomsnittlig nivå i Stockholms län fram till år 2030.
  • sänka kommunalskatten minst en gång under kommande mandatperiod.
  • att alla kommunala processer som kan digitaliseras bör digitaliseras, för att ge invånarna bättre service och tillgänglighet samt sänka kommunens kostnader.
  • dela ut kvalitets- och utvecklingspris för innovationer och kvalitetsförbättringar inom kommunens olika verksamhetsområden.
  • fortsätta utveckla digitaliseringspotten för att driva på genomförandet av smarta digitaliseringslöningar inom kommunala verksamheter.
  • ta vara på och implementera innovativa arbetsmetoder som leder till ökad nytta på arbetet som utförs av kommunen för invånare, företagare eller brukare och minskar kostnaderna för kommunen.
  • införa en e-tjänst för ansökning till förskolan där föräldrar kan se kötid och köplats.
  • att kommunen ska öppna upp för innovationer och ny teknologi som ökar trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärker integritet och självbestämmande för de äldre, genom t.ex. mobila trygghetslarm, toaletter och duschar som gör att den äldre klarar sig själv samt sängar som hjälper den äldre att själv kunna lägga sig eller stiga upp.
  • utveckla samarbetet med civilsamhället för att minska det digitala utanförskapet, genom att t.ex. börja med hembesök via den befintliga föreningen SeniorNet Huddinge.
  • utfärda tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • att kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.
  • att kommunen ska vara ett stöd åt föreningar och enskilda, men inte överta deras ansvar eller uppgifter.
  • att kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna alltid prioriteras.