• Grundskola

  ”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande, och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 78.)

  Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre. I vår vision för skolan står kunskap och bildning i fokus. Kunskaper som sedan bildar grund för djupare analyser och reflektioner. Bildning som ger förståelse för samhället vi lever i och historien vi kommer ur.

  I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn, och möjlighet att utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning och i samspel med övriga professioner i teamet kring eleven.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • NPF-säkra (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. ADHD, Asperger, autism, OCD, dyslexi m.m.) alla grundskolor enligt Källbrinksskolans exempel så att det gagnar samtliga elever.
  • utveckla elevhälsogaranti så att varje elev kan komma i kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.
  • att föräldrarådgivning ska erbjudas på samtliga skolor i kommunen.
  • utveckla samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin så att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.
  • öka samverkan mellan idrottsföreningar och fritidsverksamheter, för att öka elevernas fysiska aktivitet.
  • att varje skola aktivt och utan dröjsmål ska uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta nödvändiga åtgärder så att eleven börjar delta i undervisningen igen.
  • att varje elev som missat målen i något ämne ska erbjudas lovskola i någon form.
  • att särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna utvecklas, t.ex. genom att erbjuda gymnasiekurser även för grundskoleelever.
  • att alla elever ska erbjudas minst sex veckors prao under sin grundskoletid, som organiseras och samordnas av skolan i nära samarbete med det lokala näringslivet.
  • att kommunens grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att uppmuntra fler elever att starta och driva företag, t.ex. genom Ung Företagsamhet.
  • öka lärartätheten till genomsnittet i Stockholms län.
  • att all pedagogisk personal i grundskolan och grundsärskolan ska ha relevant pedagogisk utbildning och ges möjlighet till personlig kompetensutveckling.
  • införa mobilhotell på samtliga skolor, för att uppmuntra till mobilfria lektioner.
  • säkerställa att evidenssäkrade antimobbningsprogram används på samtliga skolor i kommunen.
  • att alla familjer aktivt ska kunna välja skola åt barnen, oavsett om man söker till en fristående eller kommunal skola.