OPPOSITIONEN OCH HANINGES FÖRENINGSLIV RÄDDAR INNEBANDYFÖRENINGEN HANINGE FBC

Kristdemokraterna och Moderaterna har tillsammans med Haninges lokala näringsliv och föreningsliv sedan augusti månad haft en gemensam samverkan för att rädda kvar föreningen Haninge FBC.  Detta arbete har nu lett till att föreningen är räddad. Även innebandyakademin på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge skulle tvingats upphöra med sin utbildningsverksamhet om inte föreningen hade undvikit konkurs. Läs mer


Socialdemokraterna riskerar barnens hälsa på Ornö skola

 

 

Pressmeddelande

Haninge 2015-09-28

För mer information

Marie Litholm

Gruppledare Mobil: 073-941 30 42

 

Martin Strömvall

Politisk sekreterare

Mobil: 08-606 55 02

Hemsida:

www.haninge.kristdemokraterna.se

Socialdemokraterna riskerar barnens hälsa på Ornö skola

Ornö skola är en vacker och kulturhistorisk byggnad, men den är hårt drabbad av mögel- och rötskador som gör barn och personal sjuka. Kristdemokraterna har föreslagit att en ny och ändamålsenlig skola byggs i närheten.

Under dagens kommunstyrelsesammanträde beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet att Klockargården ska anpassas för förskoleverksamhet. Man har tidigare valt linjen att byggnaden som nu utgör Ornö skola ska renoveras och saneras. Tornberget, som är kommunens eget fastighetsbolag, medger själva att det finns osäkerhetsfaktorer i kostnadskalkylen kring Klockargården och Ornö skola. Sannolikt kommer kostnaderna sammantaget att passera 10 miljoner. Därför menar vi Kristdemokrater att denna fråga ska avgöras i kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ.

Tornberget rekommenderar att bygga ny skola. Skolan skulle då kunna anpassas utifrån modern skolundervisning, vara frisk och  inte bli dyrare.

 

– Jag anser att det behövs ett snabbt och kraftfullt agerande kring Ornö skola och förskola, framförallt för barnens och personalens skull. Ornö måste också ges förutsättningar att erbjuda fler människor ett attraktivt boende i skärgårdsmiljö. Därför anser vi från Kristdemokraterna att det måste byggas en ny skola med utbyggnadsmöjligheter. Även elever i skärgården förtjänar en modern utbildningsmiljö. I dagsläget mår personal och barn på Ornö skola dåligt. Gifterna i befintliga byggnader kommer alltid utgöra en risk för eleverna och verksamheten i framtiden. De har lidit tillräckligt. Nu behövs det ett tydligt och framåtsyftande agerande i denna fråga, och det är att en ny skola byggs på Ornö. Vi står upp för en levande och livskraftig skärgård, och vi accepterar inte den nuvarande situationen, avslutar Marie Litholm (KD), gruppledare.

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna tog redan under kommunstyrelsesammanträdet 2015-03-30 ställning till att en ny skola på Ornö skulle byggas, med möjlighet till utbyggnad.


Bygg ny skola på Ornö för en levande och livskraftig skärgård!

Kristdemokraterna i Haninge gjorde under tisdagen den 22 september ett verksamhetsbesök på Ornö skola. Detta möte innehöll många konstruktiva inlägg för hur skolsituationen på Ornö ska förbättras samt hur vi från politiskt håll kan skapa en levande och livskraftig skärgård i sin helhet.

Trepartialliansen tog ställning redan under kommunstyrelsesammanträdet 2015-03-30 om att en ny skola på Ornö ska byggas med möjlighet till utvidgning. Kommunstyrelsen valde istället att godkänna ombyggnaden av Ornö skola. I samband med detta beslutades också att det ska utredas hur Klockargården kan anpassas för förskoleverksamhet.

Kristdemokraternas uppfattning är att en ny skola är att föredra framför en gammal skola då den senare inte håller måttet för verksamheten. I takt med att vi ser en växande befolkning på Ornö och att en utbyggnad av bredband sker på ön, så menar vi att det enda riktiga i detta fall är att en ny skola byggs.

Det är högst angeläget att Ornö ges förutsättningar att erbjuda fler människor ett attraktivt boende i skärgårdsmiljö. Därför anser vi från Kristdemokraterna att det måste byggas en ny skola med utbyggnadsmöjligheter. Även elever i skärgården förtjänar en modern utbildningsmiljö. Gifterna i befintliga byggnader kommer alltid utgöra en risk för eleverna och verksamheten i framtiden. I dagsläget mår personal och barn på Ornö skola dåligt av de gifter som finns i den befintliga byggnaden.  Detta är högst oacceptabelt.  Barn och personal ska inte tvingas bli sjuka i Haninges skolor.

– Ornö är en viktig pusselbit för att Haninge ska ha en levande och livskraftig skärgård. För att skapa en attraktiv skärgårdsmiljö så är det angeläget att det finns bra kommunikationer, handel, bredband och andra viktiga samhällsinrättningar. En ny skola på Ornö med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle innebära ett uppsving för hela Haninges skärgård, säger Kenth Martell, sommarboende på Ornö och aktiv medlem i Kristdemokraterna


Kristdemokraterna presenterar skarpt förslag för fler ungdomsbostäder i centrala Handen

Kristdemokraterna har idag lämnat in en motion till Haninges kommunfullmäktige som handlar om att ungdomsbostäder med tidsbegränsat bygglov ska uppföras i centrala Handen bakom Haninges kommunhus på fastigheten Söderbymalm 3:466.

Beräkningar som har gjorts kring förslaget visar att det går att bygga 100 stycken ungdomsbostäder som uppgår till 25 kvadratmeter vardera på den utpekade markytan som uppgår till 10 500 kvadratmeter. Hyresnivån för en modulbostad motsvarande 25 kvadratmeter beräknas att kosta runt 4000 kr i månaden. Det tar 6 månader att uppföra modulbostäderna.

Kristdemokraternas motion om fler ungdomsbostäder går att läsa i sin helhet nedan.

 

 

Byggande av ungdomsbostäder på fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen.

Kristdemokraternas ståndpunkt är att utpekad markyta enligt bifogad kartbeskrivning på fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen ska utredas i syfte för att uppföra ungdomsbostäder.  Stora delar av denna fastighet är tänkt att utgöra en markreserv för byggandet av ett nytt kommunhus om behov skulle uppstå i framtiden. Därför är detta markområde särskilt lämpligt i syfte för att uppföra ungdomsbostäder med tidsbegränsat bygglov.

 

På fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen finns det en markyta som är belägen vid gamla Nynäsvägen, placerad söder om Marinens väg samt norr om Arkens väg, (se bifogad karta). På detta markområde vill Kristdemokraterna möjliggöra uppförande av ungdomsbostäder med tidsbegränsat bygglov. Denna markyta uppskattas till att vara cirka 10 500 kvadratmeter. Detta markområde är utpekat som lämpligt för byggande av kontor, handel och bostäder.

 

Bolag med inriktning mot byggande av modulbostäder uppskattar att det går att bygga ungefär 100 stycken ungdomsbostäder som uppgår till 25 kvadratmeter vardera inom detta markområde. I dessa beräkningar ingår brandgata på 10 meter som oftast är praxis vid byggande av modulbostäder. Hyresnivån för en modulbostad motsvarande 25 kvadratmeter beräknas att kosta runt 4000 kr i månaden. Det tar 6 månader att uppföra modulbostäderna.

 

Under senare år har ett antal företag etablerats som erbjuder modulbostäder för studenter.

Modulbostäderna kan lätt byggas ihop och enkelt monteras ner om och när förutsättningarna

förändras. Det är angeläget att Haninge kommun är aktiva i sin markplanering och kan erbjuda tidsbegränsade bygglov för modulbostäder åt ungdomar på mark som för tillfället står outnyttjad. Enligt dagens regelverk kan tidsbegränsade bygglov ges om 5 + 5 år.

 

Det är viktigt att ha i beaktande att ungdomar och studenter är en målgrupp som i regel har begränsad köpkraft. Därför är det angeläget att utveckla innovativa lösningar kring ungdomsbostäder som kan erbjudas till rimliga kostnader.  Detta är viktiga parametrar att belysa i det kommande förberedelse- och utredningsarbetet av ungdomsbostäder på fastigheten Söderbymalm 3:466.

 

 

Kristdemokraterna föreslår därför

 

  • att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra uppförande av ungdomsbostäder för Söderbymalm 3:466 med tidsbegränsat bygglov avseende utpekat markområdet enligt bifogad kartbeskrivning.

 

 

 

 

 

________________________

Joachim Krylborn (KD) ledamot i kommunfullmäktige