Snart i Huddinge: Valfrihet inom särskilt boende

I maj beslutade vård- och omsorgsnämnden att föreslå att de som har blivit beviljade en plats på ett äldreboende själva ska få välja vilket boende de vill bo på. Ett viktigt och avgörande beslut för Kristdemokraterna!

– Förslaget kommer att ge våra äldre ökad möjlighet att välja var de vill bo när det är dags att flytta till ett äldreboende, så jag är glad att vi nu är ett steg närmare att förverkliga detta. Fler äldre gör att det finns ett behov av nya äldreboenden. Genom att införa valfrihetssystem kan vi lättare få in fler äldreboenden i kommunen vilket gör att vi kommer vara väl förberedda. Det ger också ökade möjligheter för välfärdsföretag att verka som leverantörer i vår kommun, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Huddinge kommun.

Kommunfullmäktige fattar beslut i augusti. Om beslutet går igenom börjar det gälla från och med april nästa år.

Läs mer här: https://via.tt.se/pressmeddelande/snart-kan-huddinges-aldre-fa-okade-mojligheter-att-valja-aldreboende


Huddinge prisbelönar arbete med lågaffektivt bemötande

Dana Hagström vinner Huddinges kvalitetspris inom
funktionshinderområdet, för arbetet med metoden lågaffektivt
bemötande.

– Stort grattis till Dana, som får priset för sitt outtröttliga arbete med att lära ut metoden lågaffektivt bemötande. Danas arbete skapar verktyg som leder till ett bättre liv för människor i behov av stöd, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Huddinges kvalitetspris inom funktionshinderområdet delas ut till en person, enhet eller verksamhet som visar på ett gott exempel inom sitt område.

– Lågaffektivt bemötande ska inte ses som en undermedicin som löser alla problem, men just i mötet med människor med olika funktionsnedsättningar har det gett mycket goda resultat. Personalen får hjälp med att fokusera på rätt saker i en konflikt, se individen och ge det stöd som behövs. Det vill vi uppmärksamma genom att ge priset till Dana, säger Karl Henriksson.

Övriga nominerade var boendeenheten Terapivägen 8A och Datakvarnen daglig verksamhet.

– Alla nominerade är goda exempel inom sina områden och hade varit värdiga pristagare. Jag är som nämndordförande stolt över det arbete som bedrivs av våra engagerade medarbetare, säger Karl Henriksson.

Priset är 10 000 kronor som ska användas på ett sätt som även gynnar pristagarens medarbetare.


Ökad valfrihet för funktionshindrade i Huddinge

Valfriheten i Huddinge ökar. Nu godkänns två nya utförare att bedriva daglig verksamhet i kommunen.

– Jag är mycket glad över att vi ökar utbudet med ännu fler dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Valfrihet är en viktig fråga för oss kristdemokrater, och då inte minst inom funktionshinderområdet. Vi vill ge varje enskild Huddingebo möjlighet att bestämma över sitt eget liv, till exempel vilken utförare som bäst uppfyller deras unika behov, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

De nya utförarna är Funkisgruppen och Stiftelsen Årsta gård. Funkisgruppen godkänns även för boendestöd samt ledsagar- och avlösarservice. Utförarna godkändes av Vård- och omsorgsnämnden under nämndens senaste sammanträde den 23 januari.

– Vi ställer tydliga krav. Inte alla utförare blir godkända, utan bara de som klarar vår godkännandeprocess där vi granskar deras verksamhet och ekonomiska situation. När verksamheten kommit igång gör vi en uppföljning. På så vis kan vi säkerställa att du får bra kvalitet oavsett vilken utförare du väljer, säger Karl Henriksson.


Huddinge höjer hemtjänstpengen med 2 procent

Nu höjs pengen för hemtjänst och LSS-boenden i Huddinge kommun med 2 procent. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden i samband med att verksamhetsplanen för år 2020 antogs.

– Trots det tuffa ekonomiska läget för Sveriges kommuner så väljer vi att satsa på kommunens äldre och funktionshindrade, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Huddinge.

Från och med årsskiftet höjs hemtjänstens timersättning från 445 kr till 489 kr, vilket även inkluderar utrymme för dubbelbemanning. Samtidigt höjs dygnsersättningen för gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS med 2 procent.

– För mig känns det viktigt att prioritera de verksamheter där vi ser de största behoven. Vi behöver ge goda förutsättningar för att fortsätta utveckla våra gruppbostäder och servicelägenheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om de människor som är mest beroende av vår hjälp, säger Karl Henriksson.

Läs mer här: https://via.tt.se/pressmeddelande/huddinge-hojer-hemtjanstpengen-med-2-procent?publisherId=2091210&releaseId=3265428


Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge

Nu blir det ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge. Från den 1 oktober inför kommunen förenklad biståndshandläggning för trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser.

– Det här kommer öka de äldres självbestämmande och trygghet. Om man upplever att man behöver kommunens hjälp med till exempel städning eller tvätt så ska man veta att man också kommer att få den hjälpen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

I praktiken innebär det att alla över 75 år som ansöker om trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser alltid kommer att få sin ansökan beviljad. Ansökan behöver inte längre efterföljas av en behovsprövning, tack vare en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL). Detta enligt ett beslut som fattades vid Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

– Införandet kommer även frigöra resurser på biståndskansliet vilket gör att de äldre som har större behov av vård och omsorg kommer få hjälp fortare, säger Karl Henriksson.

 


Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

https://wp.kristdemokraterna.se/huddinge/files/2014/08/kdfallback.jpg

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

Efter beslut av kommunstyrelsen på senaste sammanträdet den 6 mars så kommer nu två nya förskolor att byggas i Huddinge, en i Sjöängen i Trångsund och en i Balingsnäs i centrala Huddinge.
Förskolan i Sjöängen kommer att byggas i två våningar och kunna inrymma totalt 8 avdelningar och ha plats för upp till cirka 160 barn. Det är Huddinge Samhällsfastigheter AB som äger tomten och förskolan beräknas stå klar till andra halvåret 2021. I samband med öppnandet kommer den fristående förskolan Friskus att ta över nuvarande förskolan Sjöängens lokaler.

Den nya förskolan i Balingsnäs kommer att byggas där den ganska slitna förskolan Balingsnäs ligger idag. Under tiden som den nya förskolan byggs kommer barnen att få vara på förskolan Fjällbacken 2, 400 meter bort. Den nya förskolan kommer att kunna inrymma totalt 8 avdelningar och ha plats för upp till cirka 160 barn, vilket innebär ett nettotillskott av förskoleplatser om ca 80.

– Vi kristdemokrater prioriterar också mindre barngrupper i förskolan, och genom dessa byggnationer kan utrymme skapas för att minska barngrupperna. Vi ser mycket positivt på att två nya förskolor byggs då vi vill se till barnens behov och barnens främsta i alla situationer och när kommunen växer behövs det fler platser, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och tills nyligen ordförande i förskolenämnden.


Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ.

– Det är valfritt att välja, men med det här beslutet blir det ökad likvärdighet mellan alla utförare. Vi har lyssnat på företagen som bedriver hemtjänst och sett att det här en viktig fråga för dem. Förändringen bidrar till att göra Huddinge till en mer företagsvänlig kommun, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Från och med januari månad har timersättningen för hemtjänstinsatser höjts med ca 10 procent för att ge alla hemtjänstutförare bättre förutsättningar att ge sina brukare en god omsorg.


Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden

Igår valdes Dennis Åström Ullström, 20 till vice ordförande i grundskolenämnden. Dennis studerar på juristprogrammet, har tidigare varit ombudsman i KDU Stockholm och sitter idag som ersättare i både kommunfullmäktige och landstinget. En av hans och Kristdemokraterna i Huddinges viktigaste valfrågor handlade om elevhälsan.

– I valet lovade vi att varje elev ska få kontakt med elevhälsan inom ett dygn och det kommer vi att genomföra denna mandatperiod, säger Dennis Åström Ullström (KD).

Kristdemokraterna menar att människan är en gemenskapsvarelse som utvecklas i relation till andra människor.

–    För att alla elever ska kunna få de kunskaper de behöver måste skolan ta ansvar för elevernas psykiska hälsa. En elev som mår bra kan dessutom lyfta sin omgivning, exempelvis sina vänner och sin familj. Skolan är en plats där relationer är centralt och eftersom vi människor påverkas av varandra är det viktigt att vi snabbt kan hjälpa varje elev så att vi kan bryta negativa spiraler.


Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Från och med årsskiftet kommer Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson att skifta fokus från förskolenämnden till den nyinrättade vård- och omsorgsnämnden. Karl kommer även att få ett kommun-övergripande kommunalråds-ansvar för digitalisering och innovation.

Hur känns det att lämna ansvaret för förskolefrågorna?
– Det känns som att jag fått en väldigt spännande och utmanande ny portfölj men samtidigt är det med visst vemod jag lämnar ifrån mig förskolefrågorna, säger Karl Henriksson.

Det har varit fyra tuffa år då jag fått arbeta väldigt hårt för att få ordning på de kommunala förskolornas ekonomi. Vi har också genomfört en rad viktiga beslut för att långsiktigt kunna minska barngruppernas storlek, förändrat pengsystemet, byggt många nya förskolor och fattat beslut om en rejäl budgetsatsning på förskolan för år 2019.
Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna skörda frukterna av det arbete vi gjort och det hade varit roligt att vara nämndens ordförande då.

Nu får du istället ansvar för en annan hjärtefråga för partiet, vård- och omsorgsfrågorna.

– Ja, det blir spännande. Jag har ju för ett par mandatperioder sedan varit ordförande i äldreomsorgsnämnden, men nu skapar vi en ny nämnd där även funktionshinderfrågorna och LSS ingår så det är många av partiets hjärtefrågor som hör hemma i vård- och omsorgsnämnden.

Vilka blir de viktiga utvecklingsfrågorna?

– Vi kristdemokrater har i Huddinge gått till val på fler bostäder för pensionärer. En del i detta är att det behövs fler äldreboenden. Bygget av ett nytt kommunalt äldreboende i kombination med förskola i hörnet Häradsvägen-Utsäljeleden har redan börjat men det finns också en rad privatägda äldreboenden som är i pipeline och förhoppningsvis snart ska komma igång.

 

Du får även ansvar för digitaliserings- och innovationsfrågor i kommunen.

– Ja, det känns viktigt att vi som kommun fokuserar på de viktiga framtidsfrågorna. Jag inspireras av ett citat av uppfinnaren och entreprenören Thomas Edison: ”There is always a way to do it better. Find it!” Den inställningen borde vi ha mer av i kommun-Sverige och inte minst i Huddinge – och väldigt ofta kommer det att handla om just digitalisering.

Har du några exempel på vad det kan handla om?
– Redan idag har vi infört en rad e-tjänster och inom till exempel bygglov och försörjningsstöd har man börjat automatisera även hanteringen av ärenden. Det finns ingen anledning att kvalificerade handläggare ska sitta och ägna sin arbetstid åt rutinärenden som lika gärna kan processas av en dator.

Ett konkret exempel på verksamhetsutveckling med brukarperspektiv som jag ofta nämnt i valrörelsen är nattkameror istället för att hemtjänsten kommer hem och väcker folk på nätterna för att se om de sover ordentligt.

Ett annat är en app som gör att vi kan förverkliga Kristdemokraternas vallöfte om en elevhälsogaranti som gör det möjligt att få kontakt med skolsköterska och kurator alla skoldagar, oavsett vilken skola man går på. Samtidigt vill jag vara noga med att vi som politiker inte ska sätta gränser för kreativiteten utan hela tiden utmana alla medarbetare till nytänkande och att hålla ögonen öppna för nya idéer.


Vi levererar i kommunen och riksdagen

I valet lovade Kristdemokraterna mindre barngrupper i förskolan. Bara några
månader efter valet kan vi nu leverera, både i kommunen och i riksdagen.

– I Huddinge storsatsar vi på mindre barngrupper i förskolan. Nu har vi fått igenom en KD-M-budget i riksdagen där vi satsar mer pengar än den nuvarande regeringen på att minska barngrupperna. Det kommer att ge resultat i Huddinges förskolor, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.