• Jobb och näringsliv

  ”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.”

  Kristdemokraternas principprogram s.126

  Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. För kommunen handlar det om att skapa en förståelse för företagens situation och behov. Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens.

  Trots återhämtningen på arbetsmarknaden finns det alltför många som står utanför. Det rör sig framförallt om personer med ohälsa eller funktionsvariationer och personer med otillräcklig kompetens. Därtill finns idag en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap om de inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det brist på arbetskraft inom många områden. Här behöver kommunen i samverkan med arbetsförmedling och företag förbättra sitt matchningsarbete.

  Kristdemokraterna vill att:

  • kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
  • i kommunens markplanering ska kontor prioriteras i centrala, kollektivtrafiknära lägen där det finns potential till många nya arbetsplatser. Framför allt handlar det om området runt Flemingsbergs station.
  • Huddinge kommun ska ha en god planberedskap för att snabbt kunna erbjuda mark för nya etableringar eller omlokaliseringar.
  • företag med recycling-inriktning ges möjlighet att etablera sig i Gladö industriområde.
  • det ska tas fram en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet.
  • de offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag, samtidigt som det ska ställas tydliga krav på kvaliteten i upphandlingarna för att kunna följa upp vilken kvalitet som levereras.
  • gymnasieelever ska erbjudas att bli ”Sommarlovsentreprenörer”.
  • Huddinges grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis genom Ung Företagsamhet.
  • försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  • vid elevers vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv.
  • utmaningsrätt ska införas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
  • Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska tillämpas i fler verksamheter för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
  • medel ska avsättas för att stödja ideella sektorns möjlighet till socialt företagande och då särskilt som utförare av välfärdstjänster.
  • kommunen ska underlätta för innovationer och nya, innovativa företag genom innovationssystem där olika aktörer från näringslivet, universitet och det offentliga samverkar.
  • kommunen ska medverka till att utveckla samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem för att fler människor ska kunna gå från arbetslöshet till studier eller arbete.
  • kommunen ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats.
  • kommunen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder, exempelvis funktionsnedsättning eller personer som är i behov av rehabilitering.
  • kommunen ska stödja och uppmuntra arbetsintegrerade sociala företag.